XXIX SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO (wideo)

W dniu 25 sierpnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyła się XXIX sesja Rady Powiatu Braniewskiego.

Na wstępie sesji Starosta Braniewski Leszek Dziąg w imieniu Radnych Powiatu Braniewskiego i własnym złożył gratulacje dla Pana Jana Bobka w związku z objęciem funkcji Przewodniczącego Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Porządek obrad XXIX sesji Rady Powiatu Braniewskiego
V kadencji 2014 – 2018
w dniu 25 sierpnia 2017 roku o godz. 10:00.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad oraz przegłosowanie wniosków o jego uzupełnienie lub zmianę.

3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Powiatu Braniewskiego. 

4. Sprawozdanie Starosty Braniewskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji Rady Powiatu.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2017-2025.

7. Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na 2017 rok.

8. Podjęcie uchwały RP. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Braniewskiego instrumentem płatniczym.

9. Podjęcie uchwały RP. w sprawie wyrażenia  zgody na zbycie nieruchomości z zasobu mienia powiatowego.

10. Podjęcie uchwały RP. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze komunalizacji  na rzecz Powiatu Braniewskiego  z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.

11. Podjęcie uchwały RP. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości z zasobu mienia powiatowego  na rzecz Skarbu Państwa.

12. Podjęcie uchwały RP. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Braniewskiego , położonej w Pieniężnie , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 137/13 obręb  nr 2, na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pieniężnie.

13. Podjęcie uchwały RP. w sprawie podniesienia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka.

14. Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXIV/196/17 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 31 marca 2017roku w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Braniewskiemu na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2017.