XXIX SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO

Porządek obrad XXIX sesji Rady Powiatu Braniewskiego
VI kadencji 2018 – 2023
w dniu 30 listopada 2021 roku o godz. 09:00

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad oraz przegłosowanie wniosków o jego uzupełnienie lub zmianę.
3. Przyjęcie protokołu z XXVII i XXVIII sesji Rady Powiatu Braniewskiego.
4. Sprawozdanie Starosty Braniewskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie od sesji Rady Powiatu w dniu 26 sierpnia 2021 roku.
5. Podjęcie uchwały RP. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2021 – 2028.
6. Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2021.
7. Podjęcie uchwały RP. w sprawie ustalenia zasad i wysokości wypłacanych diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Radnym Rady Powiatu Braniewskiego.
8. Podjęcie uchwały RP. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
9. Podjęcie uchwały RP. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Powiatu Braniewskiego do Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów – Szlak Świętej Warmii.
10. Podjęcie uchwały RP. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania przy realizacji Strategii ponadlokalnej rozwoju gmin i powiatów leżących w bliskim sąsiedztwie drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską „Bliżej Bałtyku 2030”.
11. Podjęcie uchwały RP. w sprawie podniesienia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka.
12. Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXIII/192/21 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie podziału środków przyznanych Powiatowi Braniewskiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2021.
13. Podjęcie uchwały RP. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Braniewskiego.
14. Podjęcie uchwały RP. w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Braniewie.
15. Podjęcie uchwały RP. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2022 roku.
16. Sprawy bieżące.
17. Zakończenie obrad.

Galeria zdjęć