XXV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO. ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU

29 czerwca 2021 r. odbyła się XXV sesja Rady Powiatu Braniewskiego.

Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji Starosta Braniewski Karol Motyka przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji Rady Powiatu

W trakcie obrad Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2020 r. Radni swoją decyzję podjęli po zapoznaniu się z informacją o wykonaniu budżetu oraz sprawozdaniem finansowym Powiatu Braniewskiego za 2020 r. i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.

Starosta Braniewski Karol Motyka podziękował radnym za udzielone zaufanie i poparcie działań Zarządu Powiatu. Podziękował również jednostkom podległym oraz pracownikom Starostwa za owocną współpracę i pomoc w realizacji wspólnych zadań.

Na zakończenie sesji w sprawach bieżących Radni poruszyli tematy dotyczące m.in. dalszej współpracy powiatu z gminami, rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, wzmocnienia przewozów pasażerskich w komunikacji autobusowej na terenie powiatu.

Galeria zdjęć