XXVIII SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO (wideo)

W dniu 20 lipca 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyła się XXVIII sesja Rady Powiatu Braniewskiego.

Porządek obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Braniewskiego

V kadencji 2014 – 2018

w dniu 20 lipca 2017 roku o godz. 8:30.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad oraz przegłosowanie wniosków o jego uzupełnienie lub zmianę.
3. Dyskusja na temat wezwania do usunięcia naruszenia prawa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie.

4. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu Braniewskiego.

5. Sprawozdanie Starosty Braniewskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji Rady Powiatu.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2017 – 2025 rok.

8. Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Braniewskiego na 2017 rok.

9. Podjęcie uchwały RP. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilczęta.

10. Podjęcie uchwały RP. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Miasta Braniewa.

11. Podjęcie uchwały RP. w sprawie współpracy między Powiatem Braniewskim a Mamonowskim Okręgiem Miejskim w przedsięwzięciach dotyczących infrastruktury drogowej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

13. Wnioski i oświadczenia radnych.

14. Zakończenie obrad.