XXXII sesja Rady Powiatu Braniewskiego

W dniu 23 listopada 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyła się XXXII sesja Rady Powiatu Braniewskiego.

Na wstępie sesji po odczytaniu porządku obrad przez Przewodniczącego Rady Powiatu Leszka Kłębuckiego nastąpiło ślubowanie nowego członka Rady Powiatu Pana Andrzeja Karpińskiego, który zastąpił Pan Włodzimierza Kunca.

W trakcie sesji Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Pan Maciej Bułowski przedstawił informacje dotyczące budowy i wykorzystania urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, sieci szybkiego internetu w Powiecie Braniewskim.

Porządek obrad XXXII sesji Rady Powiatu Braniewskiego

V kadencji 2014 – 2018

w dniu 23 listopada 2017 roku o godz. 10:00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2.Złożenie ślubowania przez radnego.

3.Przedstawienie porządku obrad oraz przegłosowanie wniosków o jego uzupełnienie lub zmianę.

4.Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu Braniewskiego. 

5.Sprawozdanie Starosty Braniewskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji Rady Powiatu.

6.Interpelacje i zapytania.

7.Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2017-2025.

8.Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na 2017 rok.

9.Podjęcie uchwały RP. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2018 roku.

10.Podjęcie uchwały RP. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. 

11.Podjęcie uchwały RP. w  sprawie:    przekształcenia  sześcioletniej   Szkoły  Podstawowej  Specjalnej w  ośmioletnią  Szkołę  Podstawową  Specjalną   w   Specjalnym  Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w  Braniewie.

12.Podjęcie uchwały RP. w sprawie: włączenia Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Braniewie do ośmioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Braniewie.

13.Podjęcie uchwały RP. w sprawie: przekształcenia  dotychczasowej  Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną  w  Specjalnym Ośrodku  Szkolno-Wychowawczym w Braniewie.

14.Podjęcie uchwały RP. w sprawie: przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy  wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Braniewie.

15.Podjęcie uchwały RP. w sprawie:  określenia struktury organizacyjnej Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Braniewie.

16.Podjęcie uchwały RP. w sprawie:  przekształcenia  dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej  w Branżową Szkołę I Stopnia  w  Zespole  Szkół  Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie.

17.Podjęcie uchwały RP. w sprawie: przekształcenia  dotychczasowej  Szkoły  Policealnej w  Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie.

18.Podjęcie uchwały RP. w sprawie określenia struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie.

19.Podjęcie uchwały RP. w sprawie:  przekształcenia dotychczasowej  Szkoły Policealnej  dla  Dorosłych w  Zespole Szkół  Budowlanych w Braniewie.

20.Podjęcie uchwały RP. w sprawie określenia struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie.

21.Podjęcie uchwały RP w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Rodzina to nasza przyszłość” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, konkurs zamknięty nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/17.

22.Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXIV/196/17 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 31 marca 2017roku zmieniony Uchwałą Nr XXIX/227/17 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Braniewskiemu na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2017.

23.Podjęcie uchwały RP. w sprawie uruchomienia Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

24.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

25.Wnioski i oświadczenia radnych.

26.Zakończenie obrad.