XXXVI SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO

W dniu 30 maja 2018 r. odbyła się XXXVI sesja Rady Powiatu Braniewskiego. Obrady otworzył Przewodniczący Leszek Kłębucki. Po przyjęciu protokołu z XXXV sesji Starosta Braniewski Leszek Dziąg przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami. Nastepnie przeczytał sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Braniewskiego w 2017 r.

Porządek obrad XXXVI sesji Rady Powiatu Braniewskiego
V kadencji 2014 – 2018
w dniu 30 maja 2018 roku o godz. 10.00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2.Przedstawienie porządku obrad oraz przegłosowanie wniosków o jego uzupełnienie lub zmianę.

3.Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Powiatu Braniewskiego. 

4.Sprawozdanie Starosty Braniewskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji Rady Powiatu.

5.Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Braniewskiego w 2017 roku.

6.Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie za 2017 rok.

7.Interpelacje i zapytania.

8.Podjęcie uchwały RP.  w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026.

9.Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmian w  budżecie powiatu na rok 2018.

10.Podjęcie uchwały RP. w sprawie powierzenia Gminie Pieniężno zadań powiatu z zakresu organizowania i prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

11.Podjęcie uchwały RP. w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej Gminie Pieniężno.

12.Podjęcie uchwały RP. w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej Gminie Płoskinia.

13.Podjęcie uchwały RP. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na obszarze Powiatu Braniewskiego.

14.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

15.Wnioski i oświadczenia radnych.

16.Zakończenie obrad.