XXXVII SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO (wideo)

 

21 czerwca 2018 roku odbyła się XXXVII sesja Rady Powiatu Braniewskiego.
Na wstępie sesji Prezes Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju w Braniewie z Siedzibą w Pieniężnie Tadeusz Kłębucki podziękował za wieloletnią współpracę Radnym Powiatu Braniewskiego i wręczył pamiątkowe statuetki.

Następnie Starosta Braniewski Leszek Dziąg  i Przewodniczący Rady Powiatu Leszek Kłębucki wręczyli stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce lub w sporcie za pierwszy semestr roku szkolnego 2017/2018 oraz nagrody dla najlepszych tegorocznych absolwentów z klas maturalnych.

Stypendia Starosty Braniewskiego za osiągnięcie wysokich wyników w nauce lub w sporcie za pierwszy semestr roku szkolnego 2017/2018 otrzymali:
1. Weronika Wanda Andryskowska – uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Elblągu.
2. Alicja Błaszk – uczennica Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie.
3. Mateusz Brewczak – uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana Batorego w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie.
4. Aniela Garbowska – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie.
5. Jakub Jędrzejczak – uczeń III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni.
6. Karolina Kuchta – uczennica Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie.
7. Patryk Lisowski – uczeń Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Braniewie.
8. Gabriela Powajbo – uczennica Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie.
9. Aleksandra Ros – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie.
10. Aleksandra Smogór – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie.
11. Patrycja Steć – uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Pasłęku.
12. Błażej Ludwik Stelmarski – uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie.

Nagrody Starosty Braniewskiego dla najlepszych absolwentów z klas maturalnych otrzymali:
1. Weronika Alicja Błaszk – absolwentka Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie.
2. Anna Maria Chomko – absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana Batorego w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie.
3. Dominika Ryś – absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie.

Po uroczystości rozdania stypendiów odbyło się spotkanie nagrodzonych i ich rodziców ze Starostą Braniewskim Leszkiem Dziągiem, Przewodniczącym Rady Powiatu Leszkiem Kłębuckim, Wicestarostą Arturem Mieczańcem, Etatowym Członkiem Zarządu Powiatu Mirosławem Kudlińskim i Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Jolantą Skuratko. W trakcie spotkania uczestnicy dzielili się swoimi planami edukacyjnymi na przyszłość, ponieważ część z nich w chwili otrzymania stypendium jest już absolwentami.

Wszystkim wyróżnionym, ich rodzicom oraz dyrektorom szkół serdecznie gratulujemy.

Po krótkiej przerwie sesja przebiegała zgodnie z zaplanowanym porządkiem obrad.

Porządek obrad XXXVII sesji Rady Powiatu Braniewskiego
V kadencji 2014 – 2018
w dniu 21 czerwca 2018 roku

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2.Przedstawienie porządku obrad oraz przegłosowanie wniosków o jego uzupełnienie lub zmianę.
3.Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Powiatu Braniewskiego.
4.Sprawozdanie Starosty Braniewskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji Rady Powiatu.
5.Interpelacje i zapytania.
6.Podjęcie uchwały RP.  w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026.
7.Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmian w  budżecie powiatu na rok 2018.
8.Podjęcie uchwały RP. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok:
a)przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Powiatu Braniewskiego za 2017 rok,
b)przedstawienie opinii RIO w Olsztynie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Braniewskiego w 2017 roku,
c)przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Powiatu Braniewskiego w 2017 roku,
d)dyskusja,
e)głosowanie.
9.Podjęcie uchwały RP. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu w 2017 roku.
a)przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Braniewskiego z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok,
b)przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
c)dyskusja,
d)głosowanie.
10.Podjęcie uchwały RP. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu Braniewskiego.
11.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12.Wnioski i oświadczenia radnych.
13.Zakończenie obrad.