XXXVIII SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO (wideo)

4 września 2018 roku odbyła się XXXVIII sesja Rady Powiatu Braniewskiego.

Na wstępie sesji Starosta Braniewski Leszek Dziąg w imieniu Samorządu Powiatu Braniewskiego pogratulował strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej w Pieniężnie z okazji Jubileuszu 70-lecia utworzenia jednostki OSP w Pieniężnie.
Następnie Starosta Braniewski przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji Rady Powiatu.
Obecny na sesji Przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jan Bobek, przedstawił kwestie związane z remontem dróg oraz koniecznością udziału środków finansowych poszczególnych samorządów w planowanych inwestycjach.

Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu Braniewskiego
V kadencji 2014 – 2018
w dniu 4 września 2018 roku o godz. 10:00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2.Przedstawienie porządku obrad oraz przegłosowanie wniosków o jego uzupełnienie lub zmianę.
3.Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu Braniewskiego.
4.Sprawozdanie Starosty Braniewskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji Rady Powiatu. 
5.Interpelacje i zapytania. 
6.Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018. 
7.Podjęcie uchwały RP. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Braniewa zadania publicznego z zakresu kultury i promocji Powiatu Braniewskiego dotyczącego organizacji Dożynek Powiatowych 2018. 
8.Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXXV/283/18 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Braniewskiemu na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2018. 
9.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
10.Wnioski i oświadczenia radnych. 
11.Zakończenie obrad.