ZMIANA SPOSOBU ZGŁASZANIA SPRZEDAŻY POJAZDU

UWAGA!

ZMIANA SPOSOBU ZGŁASZANIA

SPRZEDAŻY POJAZDU

Szanowni Państwo.

Z uwagi na zwiększające się zagrożenie epidemiczne Starosta Braniewski zwraca się z prośbą o ograniczanie do minimum wizyt w Wydziale Komunikacji i Transportu.

Od 15 października 2020 r., w celu wyeliminowania niepotrzebnego narażania swojego zdrowia, zwracam się z prośbą o zgłaszanie zbycia (sprzedażny) pojazdu tylko poprzez wnioski złożone:

1) drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy epuap
lub
2) w formie tradycyjnej przez przesłanie Wniosku wraz z umową listem poleconym.

Z uwagi na bezpieczeństwo Państwa danych w sieci, wydział nie będzie przyjmować wniosków przesłanych drogą elektroniczną na mail wydziału / urzędu.

Po rozpatrzeniu wniosku – przyjęciu zgłoszenia, dokumenty będą odsyłane listem poleconym na adres składającego wniosek.

Wniosek zgłoszenia zbycia (sprzedaży) dostępny jest na stronie:
http://bip.powiat-braniewo.pl/sprawa-do-zalatwienia/227/rejestracja-pojazdow-zmiana-sposobu-obslugi-w-zwiazku-z-koronawirusem
oraz
będzie wyłożony w holu Starostwa Powiatowego w Braniewie.

Przypominamy:

– Wniosek sprzedaży składa osoba (-y) zamieszkała (-e) na terenie Powiatu Braniewskiego.
Zgłoszenie należy dokonać maksymalnie w ciągu 30 dni od daty sprzedaży pojazdu.

– Jeśli pojazd jest własnością więcej niż jednej osoby, zarówno na wniosku jak i w umowie muszą być ujęte dane i podpisy obu osób (współwłaścicieli).
– Jeśli zgłaszający posiada więcej niż jedna umowa, do wniosku należy dołączyć wszystkie posiadane dokumenty.
– Do wniosku przesłanego listem należy dołączyć oryginał (oryginały) umowy. Urząd po dokonaniu czynności administracyjnych oryginał odeśle na adres zgłaszającego.
– Do wniosku złożonego przez epuap należy dołączyć czytelną kopię umowy (skan dokumentu lub czytelne zdjęcie).
– Zwracamy się z prośbą o podanie numeru telefonu gdyby zaistniała potrzeba złożenia dodatkowych wyjaśnień.

Adres do wysyłki wniosku:
Starostwo Powiatowe w Braniewie
Wydział Komunikacji i Transportu
Pl. Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo