Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Zarząd Powiatu Braniewskiego ogłasza otwarty konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.:

  1. Prowadzenie w okresie od 01.07.2021 do 30.06.2022 placówki opiekuńczo-wychowawczej, typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków na terenie Powiatu Braniewskiego.
  2. Prowadzenie w okresie od 01.07.2021 do 30.06.2022 placówki opiekuńczo-wychowawczej, typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków na terenie Powiatu Braniewskiego.

Uchwała Nr 368/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Braniewskiego

 


[dodano: 2021-07-02]

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej

 

Działając na podstawie art. 15 ust. 2j Ustawy z dnia 24 kwietnia 2004r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Powiat Braniewski informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wybrane zostały następujące oferty:

  1. Na zadanie pn.: „Prowadzenie w okresie od 01.07.2021 do 30.06.2022 placówki opiekuńczo-wychowawczej, typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków na terenie Powiatu Braniewskiego” wpłynęła jedna oferta, która spełniała wszystkie wymogi: Zgromadzenia Zakonnego Sióstr św. Katarzyny w Braniewie prowadzącego Katolicki Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży, 14-500 Braniewo ul.  Bł. Reginy Protmann 4.

Na realizację zadania przeznaczono kwotę: 511 200,00 zł.

  1. Na zadanie pn.: „Prowadzenie w okresie od 01.07.2021 do 30.06.2022 placówki opiekuńczo-wychowawczej, typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków na terenie Powiatu Braniewskiego” wpłynęła jedna oferta, która spełniała wszystkie wymogi: Zgromadzenia Zakonnego Sióstr św. Katarzyny w Braniewie prowadzącego Katolicki Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży, 14-500 Braniewo ul.  Bł. Reginy Protmann 4.

Na realizację zadania przeznaczono kwotę: 596 400,00zł.