Powiat Braniewski pozyskał grant w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach Działania 2.18 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem przedsięwzięcia granatowego jest poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Powiat Braniewski dla…
Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej do reprezentowania w 2021 roku organizacji pozarządowych w konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Zarząd Powiatu Braniewskiego ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia w 2021 roku otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Do pobrania: Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej do…
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Zarząd Powiatu Braniewskiego ogłasza otwarty konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.: Prowadzenie w okresie od 01.07.2021 do 30.06.2022 placówki opiekuńczo-wychowawczej, typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków na terenie Powiatu Braniewskiego. Prowadzenie…
Nowy  Geoportal  Powiatu Braniewskiego

Informujemy,  że od dnia 11 stycznia 2021r. została udostępniona usługa Geoportal Powiatu Braniewskiego, która umożliwia: składanie wniosków o udostępnienie materiałów zasobu, wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencyjnego, zgłoszenia prac geodezyjnych i prowadzenie narad koordynacyjnych. Jest ona dostępna za pośrednictwem platformy…

Podajemy niżej adres rządowej strony internetowej, na której znajdą Państwo aktualne, oficjalne i wiarygodne informacje na temat nowego koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz informacje jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia u siebie lub swoich bliskich.…

Zarząd Powiatu Braniewskiego wykonując uchwałę Nr 161/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Zapewnienie dzieciom z terenu Powiatu Braniewskiego opieki…

Zarząd Powiatu Braniewskiego wykonując uchwałę Nr 160/19 z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie w okresie od 01.01.2020r. do 31.12. 2022r.…

Zarząd Powiatu Braniewskiego wykonując uchwałę Nr 159/19 z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie w okresie od 01.01.2020r. do 31.12. 2022r.…
Zakup ambulansu dla Szpitala w Braniewie

W dniu 25 kwietnia 2019 r. została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Warmińsko- Mazurskim Arturem Chojeckim a Starostą Braniewskim Karolem Motyką i Wicestarostą Mirosławem Kudlińskim, której przedmiotem jest przekazanie środków finansowych z przeznaczeniem na sfinansowanie lub dofinansowanie zakupu specjalistycznego środka transportu…
„Czyste Powietrze” – zaproszenie na spotkanie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Starostwo Powiatowe w Braniewie zapraszają mieszkańców powiatu braniewskiego na spotkanie informacyjne dotyczące Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 13 maja 2019 roku o godz. 16 w sali 116 w Starostwie…

Zarząd Powiatu Braniewskiego, uchwałą nr 76/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r., zaprasza   do zgłaszania opinii i uwag dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Braniewskiego w sprawie zmiany  Uchwały Nr V/50/19 Rady Powiatu Braniewskiego z 26 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia…

Zarząd Powiatu Braniewskiego zaprasza do zgłaszania opinii i uwag dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Braniewskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Braniewskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania…

Ogłoszenie Starosty Braniewskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – działka nr 322, obręb Chruściel gmina Płoskinia Zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4 w związku z…

Poniżej publikujemy treść korespondencji pomiędzy Związkiem Powiatów Polskich a Ministerstwem Cyfryzacji dotyczącej jakości funkcjonowania systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów po modernizacji w dniu 13 listopada br.  do pobrania: korespondencja pomiędzy Związkiem Powiatów Polskich a Ministerstwem Cyfryzacji dotycząca Centralnej Ewidencji Pojazdów
Podsumowanie ćwiczenia „Kopernik 2017”

9 listopada 2017 roku w Warmińsko – Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się podsumowanie wojewódzkiego ćwiczenia KOPERNIK 2017. Wojewódzkie wieloszczeblowe ćwiczenie kompleksowe pod kryptonimem KOPERNIK 2017, odbyło się w dniach 28-29 września 2017 roku w którym brał również udział…

Starostwo Powiatowe w Braniewie informuje, że w dniu 18.10.2017, z powodu wykonywania robót bitumicznych, zamknięty zostanie odcinek drogi Zagaje-Piele oraz odcinek między skrzyżowaniem drogi powiatowej Nr 1397N z droga powiatową Nr 1320N (Żelazna Góra – Górowo Iławeckie) a skrzyżowaniem drogi…
Rodzina to nasza przyszłość

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie rozpoczyna realizację projektu pn. „Rodzina to nasza przyszłość”. Projekt jest realizowany w partnerstwie. Liderem jest Powiat Braniewski, natomiast jednostką realizującą Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie. Partnerami projektu są: Gmina Miasta Braniewa, Gmina Lelkowo,…
XXXI sesja Rady Powiatu Braniewskiego

6 października 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyła się XXXI sesja Rady Powiatu Braniewskiego. Podczas sesji Radni podjęli uchwałę w sprawie nawiązania współpracy między Powiatem Braniewskim a Rejonem Kosowskim na Ukrainie. Celem nawiązania współpracy będzie obustronny rozwój w…
Kandydaci na rodziców zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych. Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dzieciom warunków właściwych do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, psychicznego, jaki i społecznego m.in. poprzez zapewnienie dzieciom właściwej edukacji, rozwoju zainteresowań, zapewnienie odpowiednich warunków bytowych,…
Ćwiczenia z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

W dniach 28-29 września br. na terenie miasta Braniewa oraz powiatu braniewskiego odbędą się ćwiczenia z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Organizatorem ćwiczeń jest Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. W ćwiczeniach oprócz służb i podmiotów…

KOMUNIKAT Dzisiaj (22 września) o godz. 13:00 starosta braniewski Leszek Dziąg odwołał alarm powodziowy na terenie gmin Braniewo i Wilczęta. Alarm taki obowiązuje nadal na terenie miasta Braniewa.