BRANIEWSKI KLASTER ENERGII

11 września 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Braniewie zostało zawarte porozumienie o ustanowieniu klastra energii pn. Braniewski Klaster Energii.

Nadrzędnym celem Klastra jest dążenie do poprawy stanu środowiska naturalnego i poprawa bezpieczeństwa energetycznego na obszarze działania poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii oraz optymalizacje wykorzystywania lokalnie dostępnych zasobów energetycznych.

Porozumienie o ustanowieniu Klastra zostało podpisane przez następujące jednostki i podmioty:
1. Powiat Braniewski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Braniewskiego – Starostę Braniewskiego Karola Motykę i Wicestarostę Mirosława Kudlińskiego,
2. Gminę Miasta Braniewa – Burmistrz Miasta Braniewa Tomasz Sielicki,
3. Gminę Braniewo – Wójt Gminy Braniewo Jakub Bornus,
4. PERIG. Sp. z o.o. z siedzibą w Młotecznie – Prezes Zarządu Robert Mirkowski,
5. Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Braniewie – Prezes Zarządu Bożena Duduś,
6. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Braniewie – Prezes Zarządu Jolanta Błażejewska, 
7. Warmińsko-Mazurski Koordynator Klastrów Sp. z o. o. z siedzibą w Mikołowie – Pełnomocnik Zarządu Maciej Szramek.

Dzięki podpisanemu porozumieniu Braniewski Klaster Energii m.in. będzie podejmował działania na rzecz stałego i zrównoważonego rozwoju sektora energetyki odnawialnej, wspierania inicjatyw związanych z organizacją lokalnego wytwarzania i konsumowania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Galeria