BUDŻET POWIATU BRANIEWSKIEGO NA 2022 ROK PRZYJĘTY

29 grudnia 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyła się XXX sesja Rady Powiatu Braniewskiego.

W trakcie sesji Radni podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na 2022 rok, tym samym budżet na rok 2022 został przyjęty.

Na zakończenie sesji Przewodniczący Rady Powiatu Braniewskiego Łukasz Korneluk wszystkim mieszkańcom Powiatu Braniewskiego życzył szczęśliwego Nowego 2022 Roku. Przewodniczący przede wszystkim życzył zdrowia, szczęścia i pomyślności, a Radnym i Zarządowi życzył owocnej realizacji przyjętego budżetu w 2022 roku.

Porządek obrad XXX sesji Rady Powiatu Braniewskiego
VI kadencji 2018 – 2023
w dniu 29 grudnia 2021 roku o godz. 8:00

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad oraz przegłosowanie wniosków o jego uzupełnienie lub zmianę.
3. Przyjęcie protokołu XXIX sesji Rady Powiatu Braniewskiego.
4. Sprawozdanie Starosty Braniewskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji Rady Powiatu.
5. Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmian  w budżecie  Powiatu Braniewskiego na  rok 2021.
6. Odczytanie przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu Uchwały RIO w Olsztynie w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Braniewskiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2022 – 2029  i podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2029.
7. Podjęcie uchwały RP. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na 2022 rok.
a) przedstawienie przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
b) przedstawienie przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu opinii RIO o przedłożonym projekcie uchwały  budżetowej na 2022 rok,
c) przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego opinii Komisji w sprawie projektu uchwały budżetowej,
d) przedstawienie przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu stanowiska Zarządu w sprawie opinii komisji stałych Rady Powiatu,
e) dyskusja plenarna nad projektem uchwały budżetowej,
f) głosowanie nad uchwałą budżetową na 2022 rok.
8. Podjęcie uchwały RP. w sprawie w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Braniewskim na lata 2022-2024”.
9. Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXIII/192/21 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie podziału środków przyznanych Powiatowi Braniewskiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2021, zmienionego Uchwałą Nr XXIX/221/21 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30 listopada 2021.
10. Podjęcie uchwały RP. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Braniewskiego na 2022 rok.
11. Podjęcie uchwały RP. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Braniewskiego na 2022 rok.
12. Sprawy bieżące.
13. Zakończenie obrad.

Galeria zdjęć