Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Braniewie Braniewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dostępnej pod adresem https://powiat-braniewo.pl /

Data publikacji: 2016-01-01

Data aktualizacji: 2016-01-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. Nie wszystkie elementy nawigacyjne są dostępne za pomocą klawiatury.
  2. Część z opublikowanych tekstów nie ma odpowiedniej struktury nagłówkowej.
  3. Serwis zawiera elementy poruszające się, których nie można zatrzymać lub ponownie wyświetlić.
  4. Większość opublikowanych zdjęć i grafik nie zawiera tekstu alternatywnego.
  5. Udostępnione do pobrania załączniki nie maja informacji o formacie, rozmiarze i języku.
  6. Serwis zawiera nieczytelne dla czytników ekranu pliki PDF, które są skanami dokumentów.

Do końca roku 2023 strona internetowa zostanie utworzona od nowa i będzie zgodna z ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia: 2021-03-08, data aktualizacji: 2023-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Braniewie.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację.
Osobą odpowiedzialną jest Dorota Jędrzejczyk.
Kontakt: dostepnosc@powiat-braniewo.pl, tel. 55 644 02 54.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej strony internetowej Starostwa Powiatowego w Braniewie odpowiedzialna jest Dorota Jędrzejczykdostepnosc@powiat-braniewo.pl,
tel.55 644 02 54.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej:

Budynek Starostwa Powiatowe w Braniewie, Plac Piłsudskiego 2
telefon: + 48 55 644 02 00; fax: + 48 55 644 02 05

Na parkingu, który znajduje się za budynkiem Starostwa, znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

Główne wejście jest dostępne dla osób niepełnosprawnych: jest podjazd dla wózków, drzwi otwierają się automatycznie.

Toaleta dla osób, poruszających się na wózkach, znajduję się na parterze.

Budynek za wyjątkiem parteru nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość umówienia się z klientem na parterze budynku.  

Na parterze Budynku Starostwa znajduję się  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie umożliwia umówienie się z klientem poza budynkiem Starostwa.

Na II piętrze Starostwa znajduje się Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Istnieje możliwość umówienia się z klientem na parterze budynku.

Budynek Urzędu Miasta Braniewa w Braniewie, ul. Kościuszki  111

telefon :+ 48 55 644 02 97

W budynku, na wysokim parterze, ma siedzibę Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Braniewie. 

Budynek nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość umówienia się z klientem poza budynkiem. 

Za budynkiem znajduje się parking z dwoma miejscami dla osób niepełnosprawnych.