DOSTĘPNY SAMORZĄD

Powiat Braniewski 08 marca 2022 r. złożył wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektu pn. „Dostępny samorząd” na kwotę 100 000 zł. Celem projektu jest poprawa dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Braniewie i Zarządu Dróg Powiatowych dla osób ze szczególnymi potrzebami – mówi Wicestarosta Braniewski Mirosław Kudliński.

W ramach realizowanego zadania prowadzone będą prace polegające na:
– Zapewnieniu wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków (wykonanie miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej na parkingu ZDP).
– Instalacji urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń (montaż domofonu, dostawę, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach).
– Zapewnieniu informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy (zakup i montaż planów tyflograficznych, zakup i montaż tablic z informacją pisaną i piktograficzną, oznakowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych alfabetem Braille’a).
– Zapewnieniu dostępności cyfrowej.
– Instalacji urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabo słyszących (zakup pętli indukcyjnych).
Pozytywne rozpatrzenie wniosku umożliwi realizację projektu w okresie lipiec 2022 – czerwiec 2023.

Galeria