FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI DLA POWIATU BRANIEWSKIEGO

W Starostwie Powiatowym w Braniewie podpisano umowę pożyczki na realizację projektu pod nazwą: Budowa windy osobowej dla budynku Starostwa Powiatowego w Braniewie.

Umowa została zawarta pomiędzy Tarnowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Tarnowie reprezentowaną przez Wiceprezesa Zarządu Tomasza Całka, a Powiatem Braniewskim reprezentowanym przez Starostę Braniewskiego Karola Motykę i Wicestarostę Braniewskiego Mirosława Kudlińskiego przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu Grażyny Michalec.

Pożyczka udzielana jest ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dostępności przeznaczonego na wsparcie działań w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy w budynkach. Finansowanie z Funduszu Dostępności jest elementem rządowego Programu Dostępność Plus.

Powiatowi Braniewskiemu na mocy podpisanej umowy przysługuje umorzenie części kapitału w wysokości 40% pożyczonej kwoty.

Dzięki tej umowie powiat sprawniej zrealizuje planowaną inwestycję, a petenci w szczególności osoby mające trudności w poruszaniu się, dzięki windzie będą mieli ułatwiony, bezpośredni dostęp do biur urzędu, co znacznie usprawni i uprości proces ich obsługi.

Galeria