Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert i powierzeniu „Prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy typ. A i B”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, że Uchwałą Zarządu Powiatu Braniewskiego Nr 11/18 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru podmiotu celem powierzenia realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typ A i B dla 30 osób dorosłych niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Braniewskim od dnia 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2023r.”, Zarząd powierza realizację zadania Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie.

Dotacja przeznaczona na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy ustalana przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wynosi:

  1. W 2019 roku zaplanowano 630 900,00 złotych, dodatkowo przewidziano dotację w wysokości 36 277,00 złotych z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny. Wysokość dotacji może ulec zmianie na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
  2. W latach 2020-2023 kwota dotacji będzie określana przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na postawie art. 51 c Ustawy o pomocy społecznej. Wysokość dotacji może ulec zmianie na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.