Informacje, ogłoszenia, akty prawne

Informacja o przyjęciu uchwały 718/23 Zarządu Powiatu
Braniewskiego z dnia 6 września 2023
roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok ”

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 571) oraz uchwały Nr XLIX/289/10 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działających na terenie Powiatu Braniewskiego, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przeprowadza się na terenie Powiatu Braniewskiego konsultacje społeczne w zakresie projektu aktu prawa miejscowego, w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Powiatu Braniewskiego.
2. Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Celem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii i uwag na temat projektu, o którym mowa w ust. 2 oraz ustalenie kształtu listy zadań priorytetowych na 2024 rok.

§ 2. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 7 do 28 września 2023 roku.
2. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych wraz z projektem „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok ” zostanie zamieszczone:
1) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Braniewie, 
2) na stronie internetowej Powiatu Braniewskiego www.powiat-braniewo.pl w zakładce „organizacje pozarządowe”,
3) w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiat-braniewo.pl.

§ 3. 1. W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć:
1) organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
2) przedstawiciele samorządu Powiatu Braniewskiego,
3) instytucje współpracujące z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
4) jednostki organizacyjne Powiatu Braniewskiego.
2. Konsultacje, o których mowa w § 1 ust. 1 przeprowadzone będą w następujących formach:
1) elektronicznej – badanie ankietowe – wypełniony formularz konsultacji należy przesłać na adres poczty               e-mail: oswiata@powiat-braniewo.pl w terminie od 7 do 20 września 2023 roku,
2) pośredniej – badanie ankietowe – wypełniony formularz konsultacji należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Braniewie lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe                       w Braniewie, Plac Józefa Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo, w terminie od 7 do 20 września 2023 roku,
3) bezpośredniej – umawiając się na spotkanie z pracownikiem Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu w godzinach pracy urzędu 7.00 – 15.00, w terminie od 21 do 28 września 2023 roku (spotkania robocze w grupach lub indywidualne).

§ 4. 1. Przyjmuje się treść ogłoszenia o konsultacjach społecznych, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
2. Przyjmuje się treść formularza konsultacji projektu „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 
3. Przyjmuje się treść formularza konsultacji w sprawie ustalenia listy zagadnień priorytetowych na rok 2024, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę organizacji pozarządowych i podmiotów biorących w nich udział.
2. Wynik konsultacji ma wyłącznie charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów powiatu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Załączniki :

 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 718/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 6 września 2023 roku

 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 718/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 6 września 2023 roku

 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 718/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 6 września 2023 roku

 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 718/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 6 września 2023 roku

 

Informacja o przyjęciu uchwały 646/23 Zarządu Powiatu
Braniewskiego z dnia 31 stycznia 2023
roku

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do reprezentowania w 2023 roku organizacji pozarządowych, w otwartych konkursach ofert, na realizację zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej oraz ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 1526) oraz art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 1327 z późn. zm.) oraz uchwały nr 645/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej oraz ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

§ 1. Ogłasza się nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do reprezentowania w 2023 roku organizacji pozarządowych, w otwartych konkursach ofert, na realizację zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w następujących zakresach:

1) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

2) kultury fizycznej,

3) ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii.

§ 2. Przyjmuje się:

1) treść ogłoszenia, o którym mowa w § 1, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,

2) wzór formularza zgłoszeniowego kandydata do komisji konkursowej, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały,

3) wzór oświadczenia kandydata na członka komisji konkursowej, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3. Ogłoszenie o naborze, o którym mowa w § 2 umieszcza się:

1) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Braniewie,

2) na stronie internetowej Powiatu Braniewskiego www.powiat-braniewo.pl w zakładce „organizacje pozarządowe”,

3) w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiat-braniewo.pl.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 646/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 31 stycznia 2023 roku
Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 646/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 31 stycznia 2023 roku 
Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 646/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 31 stycznia 2023 roku

 

Informacja o przyjęciu uchwały 645/23 Zarządu Powiatu
Braniewskiego z dnia 31 stycznia 2023
roku

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej oraz ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 1526) oraz art. 13 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 1327 z późn. zm.) oraz uchwały nr XLI/276/22 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ogłasza się otwarte konkursy ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie:

1) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

2) kultury fizycznej,

3) ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, mieszczą się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w Programie współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

§ 2. Przyjmuje się treść ogłoszenia stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 3. Zlecenie realizacji zadań, o których mowa w § 1 nastąpi w formie wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w wysokości podanej w ogłoszeniu. 

§ 4. Ogłoszenie o konkursach umieszcza się w BIP, na stronie internetowej Powiatu Braniewskiego, zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie w miejscu przeznaczonym na wywieszanie ogłoszeń.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Załącznik do Uchwały nr 645/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 31 stycznia 2023 roku

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia

Załącznik Nr 2 do ogłoszenia

Załącznik Nr 3 do ogłoszenia

Załącznik Nr 4 do ogłoszenia

 

Informacja o przyjęciu uchwały 596/22 Zarządu Powiatu
Braniewskiego z dnia 27 października 2022
roku

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2023 roku”

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku poz. 1526) oraz art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 1327 z późn. zm.) oraz uchwały nr 595/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 27 października 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2023 roku”, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ogłasza się nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2023 roku”.

§ 2. Przyjmuje się:

1) treść ogłoszenia, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2) wzór formularza zgłoszeniowego kandydata do komisji konkursowej, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały; 

3) wzór oświadczeń kandydata na członka komisji konkursowej: o wyrażeniu gotowości do udziału w pracach komisji konkursowej i o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3. Ogłoszenie o konkursie ofert umieszcza się: 

1) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Braniewie, 

2) na stronie internetowej Powiatu Braniewskiego www.powiat-braniewo.pl w zakładce „organizacje pozarządowe”,

3) w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiat-braniewo.pl.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 596/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 27 października 2022 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 596/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 27 października 2022 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 596/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 27 października 2022 roku

 

Informacja o przyjęciu uchwały 595/22 Zarządu Powiatu
Braniewskiego z dnia 27 października 2022
roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2023 roku”

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1526), w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 945) Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2023 roku”
2.    Przyjmuje się treść ogłoszenia stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert umieszcza się:
1) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Braniewie, 
2) na stronie internetowej Powiatu Braniewskiego www.powiat-braniewo.pl w zakładce „organizacje pozarządowe”,
3) w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiat-braniewo.pl.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
 
 
 
 

 

 

Informacja o przyjęciu uchwały 576/22 Zarządu Powiatu
Braniewskiego z dnia 14 września 2022
roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok ”

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1526), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLIX/289/10 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działających na terenie Powiatu Braniewskiego, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przeprowadza się na terenie Powiatu Braniewskiego konsultacje społeczne w zakresie projektu aktu prawa miejscowego, w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Powiatu Braniewskiego.

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”, stanowiący załącznik nr 4.

3. Celem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii i uwag na temat projektu, o którym mowa w ust. 2 oraz ustalenie kształtu listy zadań priorytetowych na 2023 rok.

§ 2. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 16 września do 7 października 2022 roku.

2. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych wraz z projektem „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok ” zostanie zamieszczone:

1) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Braniewie, 

2) na stronie internetowej Powiatu Braniewskiego www.powiat-braniewo.pl w zakładce „organizacje pozarządowe”,

3) w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiat-braniewo.pl.

§ 3. 1. W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć:

1) organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

2) przedstawiciele samorządu Powiatu Braniewskiego,

3) instytucje współpracujące z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

4) jednostki organizacyjne Powiatu Braniewskiego.

2. Konsultacje, o których mowa w § 1 ust. 1 przeprowadzone będą w następujących formach:

1) elektronicznej – badanie ankietowe – wypełniony formularz opinii i uwag należy przesłać na adres poczty e-mail: sio@powiat-braniewo.pl w terminie od 16 do 30 września 2022 roku,

2) pośredniej – badanie ankietowe – wypełniony formularz opinii i uwag należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Braniewie lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Braniewie, Plac Józefa Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo, w terminie od 16 do 30 września 2022 roku,

3) bezpośredniej – umawiając się na spotkanie z pracownikiem Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Braniewie, w godzinach pracy urzędu 7.00 – 15.00, w terminie od 26 września do 7 października 2022 roku (spotkania robocze w małych grupach lub indywidualne).

§ 4. 1. Przyjmuje się treść ogłoszenia o konsultacjach społecznych, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Przyjmuje się treść formularza konsultacji projektu „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Przyjmuje się treść formularza konsultacji w sprawie ustalenia listy zagadnień priorytetowych na rok 2023, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę organizacji pozarządowych i podmiotów biorących w nich udział.

2. Wynik konsultacji ma wyłącznie charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów powiatu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 576/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 14 września 2022 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 576/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 14 września 2022 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 576/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 14 września 2022 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 576/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 14 września 2022 roku

 

Zarządu Powiatu Braniewskiego Uchwałą Nr 524/22 z dnia 18 maja 2022 roku ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia w 2022 roku otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

 

Zarząd Powiatu Braniewskiego Uchwałą Nr 525/22 z dnia 18 maja 2022 roku ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. 1) „Prowadzenie w okresie od 01.07.2022 do 31.12.2023 roku placówki opiekuńczo-wychowawczej, typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków na terenie Powiatu Braniewskiego”, 2) „Prowadzenie w okresie od 01.07.2022 do 31.12.2023 roku placówki opiekuńczo-wychowawczej, typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków na terenie Powiatu Braniewskiego”. 

! Uchwała Nr 529/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 31 maja 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

 

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej

Działając na podstawie art. 15 ust. 2j Ustawy z dnia 24 kwietnia 2004r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Powiat Braniewski informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wybrane zostały następujące oferty:

  1. Na zadanie pn.: „Prowadzenie w okresie od 01.07.2022 do 31.12.2023 placówki opiekuńczo-wychowawczej, typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków na terenie Powiatu Braniewskiego” wpłynęła jedna oferta, która spełniała wszystkie wymogi: Zgromadzenia Zakonnego Sióstr św. Katarzyny w Braniewie prowadzącego Katolicki Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży, 14-500 Braniewo ul. Bł. Reginy Protmann 4.Na realizację zadania przeznaczono kwotę: 1.000.800,00 zł.
  2. Na zadanie pn.: „Prowadzenie w okresie od 01.07.2022 do 31.12.2023 placówki opiekuńczo-wychowawczej, typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków na terenie Powiatu Braniewskiego” wpłynęła jedna oferta, która spełniała wszystkie wymogi: Zgromadzenia Zakonnego Sióstr św. Katarzyny w Braniewie prowadzącego Katolicki Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży, 14-500 Braniewo ul. Bł. Reginy Protmann 4.Na realizację zadania przeznaczono kwotę: 1.167.600,00zł.

 

Informacja o przyjęciu uchwały 495/22 Zarządu Powiatu
Braniewskiego z dnia 14 marca 2022
roku

w sprawie wyboru organizacji pozarządowych w celu zlecenia realizacji w 2022 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego i udzielenia dotacji celowej na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej oraz ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 528), art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057  z późn. zm.), w związku z uchwałą nr 484/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej oraz ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się wybór organizacji pozarządowych w celu zlecenia realizacji w 2022 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego i udzielenia dotacji celowej na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej oraz ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii, w sposób określony w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§ 3. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik:

Załącznik do Uchwały Nr 495/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 14 marca 2022 roku

 

Informacja o przyjęciu uchwały 492/22 Zarządu Powiatu
Braniewskiego z dnia 23 lutego 2022
roku

w sprawie powołania na 2022 rok Komisji konkursowych w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Braniewskiego

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity:  Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.), art.15 ust. 2a, 2b, w związku z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały nr 484/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej oraz ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

§ 1. Powołuje się na 2022 rok Komisje konkursowe w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w następującym składzie:

I. Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

1) Przewodniczący Komisji – Monika Czubkowska – Bludzis –  przedstawiciel samorządu

2) Członek Komisji – Helena Janczarek – przedstawiciel samorządu

3) Członek Komisji – Czesław Żyliński – przedstawiciel samorządu

4) Członek Komisji – Agnieszka Kiełek – przedstawiciel samorządu

5) Ekspert – Tadeusz Jakubowski.     

II. Zadania w zakresie kultury fizycznej:

1) Przewodniczący Komisji – Monika Czubkowska – Bludzis –  przedstawiciel samorządu

2) Członek Komisji – Helena Janczarek – przedstawiciel samorządu

3) Członek Komisji – Czesław Żyliński – przedstawiciel samorządu

4) Członek Komisji – Agnieszka Kiełek – przedstawiciel samorządu

5) Ekspert – Tadeusz Jakubowski.     

III. Zadania w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii:

1)  Przewodniczący Komisji – Monika Czubkowska – Bludzis –  przedstawiciel samorządu

2)  Członek Komisji – Helena Janczarek – przedstawiciel samorządu

3)  Członek Komisji – Czesław Żyliński – przedstawiciel samorządu

4)  Członek Komisji – Agnieszka Kiełek – przedstawiciel samorządu

5)  Ekspert – Tadeusz Jakubowski.     

§ 2. Przyjmuje się regulamin prac Komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Braniewskiego na 2022 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki: 

Regulamin 

Załącznik do Regulaminu

 

 

Informacja o przyjęciu uchwały 486/22 Zarządu Powiatu
Braniewskiego z dnia 08 lutego 2022
roku

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do reprezentowania w 2022 roku organizacji pozarządowych, w otwartych konkursach ofert, na realizację  zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej oraz ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity:  Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały nr 484/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej oraz ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

§ 1. Ogłasza się nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do reprezentowania w 2022 roku organizacji pozarządowych, w otwartych konkursach ofert, na realizację zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w następujących zakresach:

1) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
2) kultury fizycznej,
3) ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii.

§ 2. Przyjmuje się:

1) treść ogłoszenia, o którym mowa w § 1, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,
2) wzór formularza zgłoszeniowego kandydata do komisji konkursowej, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały,
3) wzór oświadczenia kandydata na członka komisji konkursowej, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3. Ogłoszenie o naborze, o którym mowa w § 2 umieszcza się:

1) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Braniewie,
2) na stronie internetowej Powiatu Braniewskiego www.powiat-braniewo.pl w zakładce „organizacje pozarządowe”,
3) w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiat-braniewo.pl.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 486/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 08 lutego 2022 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 486/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 08 lutego 2022 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 486/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 08 lutego 2022 roku

 

 

Informacja o przyjęciu uchwały 484/22 Zarządu Powiatu
Braniewskiego z dnia 27 stycznia 2022
roku

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej oraz ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXIX/217/21 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się otwarte konkursy ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie:
1) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
2) kultury fizycznej,
3) ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, mieszczą się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w Programie współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

§ 2. Przyjmuje się treść ogłoszenia stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 3. Zlecenie realizacji zadań, o których mowa w § 1 nastąpi w formie wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w wysokości podanej w ogłoszeniu.

§ 4. Ogłoszenie o konkursach umieszcza się w BIP, na stronie internetowej Powiatu Braniewskiego, zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie w miejscu przeznaczonym na wywieszanie ogłoszeń.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Załącznik do Uchwały Nr 484/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 27 stycznia 2022 roku

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia

Załącznik Nr 2 do ogłoszenia

Załącznik Nr 3 do ogłoszenia

Załącznik Nr 4 do ogłoszenia

 

 

Informacja o przyjęciu uchwały Nr XXIX/217/21 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30 listopada 2021 roku

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 920 z późn. zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1057 z późn. zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Braniewskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 roku.

Załącznik:
Załącznik do Uchwały Nr XXIX/217/21 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30 listopada 2021 roku

 

 


Informacja o przyjęciu uchwały Nr 441/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 23 listopada 2021 roku

w sprawie wyboru organizacji pozarządowej w otwartym konkursie ofert w celu zlecenia realizacji zadania pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2022 roku”.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 920 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1057 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 945), Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zleca się realizację zadania pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2022 roku” Fundacji „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” z siedzibą w Olsztynie, ul. Hanowskiego 9/42,  10-687 Olsztyn.

2. Na realizację zadania udziela się dotacji w wysokości: 64 020 zł, w tym: 3 960 zł na edukację prawną.

§ 2. Informację o rozstrzygnięciu umieszcza się w BIP, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Braniewie www.powiat-braniewo.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz wywiesza się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie w miejscu przeznaczonym na wywieszanie ogłoszeń.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Informacja o przyjęciu uchwały Nr 423/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 27 października 2021 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2022 roku”.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2a, 2da pkt 1, 2e i 2ea ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1057 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku, poz. 945) oraz uchwały nr 408/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 4 października 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2022 roku”, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję konkursową w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2022 roku” w następującym składzie:

1. Przewodniczący komisji – Monika Czubkowska-Bludzis – przedstawiciel samorządu
2. Członek komisji – Helena Janczarek – przedstawiciel samorządu
3. Członek komisji – Agnieszka Kiełek – przedstawiciel samorządu
4. Członek komisji – Czesław Żyliński – przedstawiciel samorządu
5. Członek komisji – Marcin Śliwiński – przedstawiciel Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
6. Członek komisji – Tadeusz Jakubowski – ekspert.

§ 2. Przyjmuje się regulamin prac komisji konkursowej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Załącznik do Uchwały Nr 423/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 27 października 2021 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 423/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 27 października 2021 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 423/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 27 października 2021 roku

 

Informacja o przyjęciu uchwały Nr 409/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 4 października 2021 roku

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2022 roku”

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały nr 408/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 4 października 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2022 roku”, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ogłasza się nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2022 roku”.

§ 2. Przyjmuje się:

1) treść ogłoszenia, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2) wzór formularza zgłoszeniowego kandydata do komisji konkursowej, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;

3) wzór oświadczeń kandydata na członka komisji konkursowej o wyrażeniu gotowości do udziału w pracach komisji konkursowej i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3. Ogłoszenie o konkursie ofert umieszcza się:

1) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Braniewie,

2) na stronie internetowej Powiatu Braniewskiego www.powiat-braniewo.pl w zakładce „organizacje pozarządowe”,

3) w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiat-braniewo.pl.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 409/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 4 października 2021 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 409/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 4 października 2021 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 409/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 4 października 2021 roku

 

Informacja o przyjęciu uchwały Nr 408/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 4 października 2021 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2022 roku”

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.), w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 945) Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2022 roku”.

2. Przyjmuje się treść ogłoszenia stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert umieszcza się:

1) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Braniewie, 

2) na stronie internetowej Powiatu Braniewskiego www.powiat-braniewo.pl w zakładce „organizacje pozarządowe”,

3) w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiat-braniewo.pl.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Załącznik do Uchwały Nr 408/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 4 października 2021 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 408/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 4 października 2021 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 408/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 4 października 2021 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 408/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 4 października 2021 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 408/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 4 października 2021 roku

 

Informacja o przyjęciu uchwały Nr 395/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 18 sierpnia 2021 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok ”.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLIX/289/10 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działających na terenie Powiatu Braniewskiego Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przeprowadza się na terenie Powiatu Braniewskiego konsultacje społeczne w zakresie projektu aktu prawa miejscowego, w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Powiatu Braniewskiego. 
2. Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”, stanowiący załącznik nr 4. 
3. Celem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii i uwag na temat projektu, o którym mowa w ust. 2 oraz ustalenie kształtu listy zadań priorytetowych na 2022 rok.

§ 2. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 23 sierpnia do 16 września 2021 roku. 
2. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych wraz z projektem „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok ” zostanie zamieszczone: 
1) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Braniewie, 
2) na stronie internetowej Powiatu Braniewskiego www.powiat-braniewo.pl w zakładce „organizacje pozarządowe”, 
3) w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiat-braniewo.pl,

§ 3. 1. W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć: 
1) organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
2) przedstawiciele samorządu Powiatu Braniewskiego, 
3) instytucje współpracujące z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
4) jednostki organizacyjne Powiatu Braniewskiego. 
2. Konsultacje, o których mowa w § 1 ust. 1 przeprowadzone będą w następujących formach: 
1) elektronicznej – badanie ankietowe – wypełniony i podpisany formularz opinii i uwag należy przesłać na adres poczty e-mail: oswiata@powiat-braniewo.pl w terminie od 23 sierpnia do 16 września 2021 r., 
2) pośredniej – badanie ankietowe – wypełniony i podpisany formularz opinii i uwag należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Braniewie lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Braniewie, Plac Józefa Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo, w terminie od 23 sierpnia do 16 września 2021 r., 
3) bezpośredniej – umawiając się na spotkanie z pracownikiem Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Braniewie, w godzinach pracy urzędu 7.00 – 15.00, w terminie od 30 sierpnia do 16 września 2021 r.. (spotkania robocze w małych grupach lub indywidualne).

§ 4. 1. Przyjmuje się treść ogłoszenia o konsultacjach społecznych, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
2. Przyjmuje się treść formularza konsultacji projektu „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
3. Przyjmuje się treść formularza konsultacji w sprawie ustalenia listy zagadnień priorytetowych na rok 2022, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 5. 1. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę organizacji pozarządowych i podmiotów biorących w nich udział. 
2. Wynik konsultacji ma wyłącznie charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów powiatu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki: 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 395/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 18 sierpnia 2021 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 395/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 18 sierpnia 2021 roku 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 395/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 18 sierpnia 2021 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 395/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 18 sierpnia 2021 roku

Informacja o przyjęciu uchwały Nr 346/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 10 marca 2021 roku

w sprawie wyboru organizacji pozarządowej w celu zlecenia realizacji w 2021 roku zadania publicznego Powiatu Braniewskiego i udzielenia dotacji celowej w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 920), art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057  z późn. zm.), w związku z uchwałą nr  323/21 z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

 
§ 1. Uchwala się wybór organizacji pozarządowej w celu zlecenia realizacji w 2021 roku zadania publicznego Powiatu Braniewskiego i udzielenia dotacji celowej w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii, pod nazwą: Inicjatywy o charakterze ponadgminnym wpływające na rozwój świadomości ekologicznej w Powiecie Braniewskim:

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko – Mazurska z siedzibą w Olsztynie, 
ul. Kopernika 45, 10-512 Olsztyn,
– tytuł zadania: III Zielona Akademia,
– kwota dotacji: 3 000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§ 3. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Informacja o przyjęciu uchwały Nr 343/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 5 marca 2021 roku

w sprawie wyboru organizacji pozarządowych w celu zlecenia realizacji w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego i udzielenia dotacji celowej na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 920), art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057  z późn. zm.), w związku z uchwałą nr  323/21 z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:
 
§ 1. Uchwala się wybór organizacji pozarządowych w celu zlecenia realizacji w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego i udzielenia dotacji celowej na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pod nazwą: Inicjatywy o charakterze ponadgminnym wpływające na rozwój kultury, sztuki i ochronę dziedzictwa narodowego w Powiecie Braniewskim, w sposób określony w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§ 3. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik:

Załącznik do Uchwały Nr 343/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 5 marca 2021 roku

 

Informacja o przyjęciu uchwały Nr 324/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 20 stycznia 2021 roku

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do reprezentowania w 2021 roku organizacji pozarządowych, w otwartych konkursach ofert, na realizację  zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii 

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity:  Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały nr 323/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

§ 1. Ogłasza się nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do reprezentowania w 2021 roku organizacji pozarządowych, w otwartych konkursach ofert, na realizację zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w następującym zakresie:
1)    kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 
2)    ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii.

§ 2. Przyjmuje się:
1) treść ogłoszenia, o którym mowa w § 1., stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,
2) wzór formularza zgłoszeniowego kandydata do komisji konkursowej, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały, 
3) wzór oświadczenia kandydata na członka komisji konkursowej, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3. Ogłoszenie o naborze, o którym mowa w §2. umieszcza się:
1) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Braniewie, 
2) na stronie internetowej Powiatu Braniewskiego www.powiat-braniewo.pl w zakładce „organizacje pozarządowe”,
3) w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiat-braniewo.pl.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 324/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 20 stycznia 2021 roku
Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 324/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 20 stycznia 2021 roku
Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 324/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 20 stycznia 2021 roku

 

Informacja o przyjęciu uchwały Nr 323/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 20 stycznia 2021 roku

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 13 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z póżn. zm.) oraz uchwały nr XXI/160/20 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Ogłasza się otwarte konkursy ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie:
1) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
2) ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, mieszczą się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w Programie współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. 

§ 2. Przyjmuje się treść ogłoszenia stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 3. Zlecenie realizacji zadań, o których mowa w §1 nastąpi w formie wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w wysokości podanej w ogłoszeniu. 

§ 4. Ogłoszenie o konkursach umieszcza się w BIP, na stronie internetowej Powiatu Braniewskiego, zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Braniewie w miejscu przeznaczonym na wywieszanie ogłoszeń. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załączniki:
Załącznik do Uchwały nr 323/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 20 stycznia 2021 roku
Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 323/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 20 stycznia 2021 roku  
Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 323/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 20 stycznia 2021 roku
Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 323/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 20 stycznia 2021 roku
Załącznik Nr 4 do Uchwały nr 323/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 20 stycznia 2021 roku

 

 

Informacja o przyjęciu uchwały Nr XXI/160/20 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30 listopada 2020 roku

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 920), art. 5a ust. 1 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Braniewskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki: 

Program Współpracy

 

Informacja o przyjęciu uchwały Nr 293/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia  25 listopada 2020 roku

w sprawie wyboru organizacji pozarządowej w otwartym konkursie ofert w celu zlecenia realizacji zadania pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2021 roku”

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 920), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 294 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zleca się realizację zadania pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2021 roku” Fundacji „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” z siedzibą w Olsztynie, ul. Hanowskiego 9/42,10-687 Olsztyn, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem: 0000208292.

2. Na realizację zadania udziela się dotacji w wysokości: 64 020 zł, w tym:
3 960 zł na edukację prawną.

§ 2. Informację o rozstrzygnięciu umieszcza się w BIP, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego   w Braniewie www.powiat-braniewo.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz wywiesza się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie w miejscu przeznaczonym na wywieszanie ogłoszeń.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Informacja o przyjęciu uchwały Nr 292/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 24 listopada 2020 roku  

w sprawie zmiany uchwały nr 289/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2021 roku”

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 15 ust. 2a, 2da pkt 1, 2e i 2ea ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 294 z późn. zm.) oraz uchwały nr 274/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 14 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2021 roku”, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 289/20 z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2021 roku” zmienia się treść § 1., który otrzymuje brzmienie: „Powołuje się Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2021 roku” w następującym składzie:

1. Przewodniczący komisji – Jolanta Skuratko – przedstawiciel samorządu

2. Członek komisji – Helena Janczarek – przedstawiciel samorządu

3. Członek komisji – Czesław Żyliński – przedstawiciel samorządu

4. Członek komisji – Tadeusz Jakubowski – „ekspert”

§ 2. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Informacja o przyjęciu uchwały Nr 289/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 18 listopada 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 286/20 z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert pod nazwą „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2021 roku”

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 15 ust. 2a, 2da pkt 1, 2e i 2ea ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 294 z późn. zm.) oraz uchwały nr 274/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 14 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2021 roku”, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 286/20 z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2021 roku” zmienia się treść § 1., który otrzymuje brzmienie: „§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2021 roku” w następującym składzie:

1. Przewodniczący komisji – Monika Czubkowska-Bludzis – przedstawiciel samorządu
2. Członek komisji – Jolanta Skuratko – przedstawiciel samorządu
3. Członek komisji – Helena Janczarek – przedstawiciel samorządu
4. Członek komisji – Czesław Żyliński – przedstawiciel samorządu
5. Członek komisji – Tadeusz Jakubowski – ekspert”

§ 2. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja o przyjęciu uchwały nr 286/20

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2021 roku”

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 15 ust. 2a, 2da pkt 1, 2e i 2ea ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 294 z późn. zm.) oraz uchwały nr 274/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 14 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2021 roku”, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję konkursową w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2021 roku” w następującym składzie:

1.    Przewodniczący komisji – Paweł Fedorczyk – przedstawiciel samorządu

2.    Członek komisji – Monika Czubkowska-Bludzis – przedstawiciel samorządu

3.    Członek komisji – Helena Janczarek – przedstawiciel samorządu

4.    Członek komisji – Czesław Żyliński – przedstawiciel samorządu

5.    Członek komisji – Tadeusz Jakubowski – ekspert

§ 2.1. Komisja opiniuje oferty zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert mając na względzie wybór oferty najlepiej służącej realizacji zadania.
2. Każdy członek komisji podpisuje oświadczenie:
1) o bezstronności, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2) o gotowości do udziału w pracach komisji konkursowej i o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu danych osobowych, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 286/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 13 listopada 2020 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 286/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 13 listopada 2020 roku

Informacja o przyjęciu uchwały nr 275/20
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 14 października 2020 roku

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2021 roku”

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały nr 274/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 14 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2021 roku”, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ogłasza się nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2021 roku”.

§ 2. Przyjmuje się:
1) treść ogłoszenia, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
2) wzór formularza zgłoszeniowego kandydata do komisji konkursowej, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały; 
3) wzór oświadczenia kandydata na członka komisji konkursowej o wyrażeniu gotowości do udziału w pracach komisji konkursowej i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3. Ogłoszenie o konkursie umieszcza się w BIP, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Braniewie www.powiat-braniewo.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz wywiesza się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie w miejscu przeznaczonym na wywieszanie ogłoszeń.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 275/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 14 października 2020 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 275/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 14 października 2020 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 275/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 14 października 2020 roku

Informacja o przyjęciu uchwały nr 274/20
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 14 października 2020 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2021 roku”

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 920), w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 294 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2021 roku”

2. Przyjmuje się treść ogłoszenia stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert umieszcza się:

1) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Braniewie, 

2) na stronie internetowej Powiatu Braniewskiego www.powiat-braniewo.pl w zakładce „organizacje pozarządowe”,

3) w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiat-braniewo.pl.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

 

Informacja o przyjęciu uchwały Nr 261/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 10 września 2020 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok ”

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 920), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1057) oraz uchwały Nr XLIX/289/10 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działających na terenie Powiatu Braniewskiego Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

§ 1.1. Przeprowadza się na terenie Powiatu Braniewskiego konsultacje społeczne w zakresie projektu aktu prawa miejscowego, w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Powiatu Braniewskiego.

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”, stanowiący załącznik nr 4.

3. Celem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii i uwag na temat projektu, o którym mowa w ust. 2 oraz ustalenie kształtu listy zadań priorytetowych na 2021 rok.

§ 2.1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 10 do 25 września 2020 roku.

2. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych wraz z projektem „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok ” zostanie zamieszczone:

1) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Braniewie,

2) na stronie internetowej Powiatu Braniewskiego www.powiat-braniewo.pl w zakładce „organizacje pozarządowe”,

3) w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiat-braniewo.pl,

4) na portalu społecznościowym Starostwa Powiatowego w Braniewie – „Facebook”.

§ 3.1. W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć:

1) organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) przedstawiciele samorządu Powiatu Braniewskiego,

3) instytucje współpracujące z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

4) jednostki organizacyjne Powiatu Braniewskiego.

2. Konsultacje, o których mowa w § 1 ust. 1 przeprowadzone będą w następujących formach:

1) elektronicznej – badanie ankietowe – wypełniony i podpisany formularz opinii i uwag należy przesłać na adres poczty e-mail: oswiata@powiat-braniewo.pl w terminie do 25 września 2020 r.,

2) pośredniej – badanie ankietowe – wypełniony i podpisany formularz opinii i uwag należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Braniewie lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Braniewie, Plac Józefa Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo, w terminie do 25 września 2020 r.,

3) bezpośredniej – umawiając się na spotkanie z pracownikiem Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Braniewie, w godzinach pracy urzędu 7.00 – 15.00, w terminie do 25 września 2020 r..

§ 4.1. Przyjmuje się treść ogłoszenia o konsultacjach społecznych, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się treść formularza konsultacji projektu „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się treść formularza konsultacji w sprawie ustalenia listy zagadnień priorytetowych na rok 2021, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.1. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę organizacji pozarządowych i podmiotów biorących w nich udział.

2. Wynik konsultacji ma wyłącznie charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów powiatu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki :

Załącznik nr 1 do uchwały nr 261/ Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 10 września 2020 roku

Załącznik nr 2 do uchwały nr 261/ Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 10 września 2020 roku

Załącznik nr 3 do uchwały nr 261/ Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 10 września 2020 roku 

Projekt „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”

 

 

Informacja o uchwale nr 231/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 27 maja 2020


w sprawie unieważnienia II otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 511 z późn. zm.), art. 18a ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

§ 1. Unieważnia się II otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii, ogłoszony uchwałą nr 202/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii.

§ 2. Ogłoszenie o unieważnieniu publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Braniewskiego,

2) na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Braniewie,

3) na stronie internetowej Powiatu Braniewskiego w zakładce „organizacje pozarządowe”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§ 4. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Informacja o uchwale nr 202/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 11 marca 2020


w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz uchwały nr XII/106/19 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

§1.Ogłasza się II otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii.

§2. Przyjmuje się treść ogłoszenia stanowiącą załącznik do uchwały.

§3. Zlecenie realizacji zadania, o którym mowa w §1 nastąpi w formie wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości podanej w ogłoszeniu. 

§4. Ogłoszenie o konkursie umieszcza się w BIP, na stronie internetowej Powiatu Braniewskiego, zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Braniewie w miejscu przeznaczonym na wywieszanie ogłoszeń. 

§5.Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Do pobrania:

Załącznik do uchwały (40kB)

Wzór oferty (54kB)

Wzór sprawozdania (40kB)

Formularz opinii (29kB)
Wzór formularza aktualizacji (46kB)

 

Informacja o przyjęciu uchwały nr 201/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 4 marca 2020

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego Powiatu Braniewskiego w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 511 z późn. zm.), art. 18a ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

§ 1. Unieważnia się otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego Powiatu Braniewskiego w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii ogłoszony uchwałą nr 187/20

Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii.

§ 2. Ogłoszenie o unieważnieniu publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Braniewskiego,

2) na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Braniewie,

3) na stronie internetowej Powiatu Braniewskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§ 4. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Informacja o przyjęciu uchwały nr 200/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 4 marca 2020


w sprawie wyboru podmiotów w celu zlecenia realizacji w 2020 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego i udzielenia dotacji celowej na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 511 z późn. zm.), art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr 187/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 29 stycznia 2020 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się wybór podmiotów w celu zlecenia realizacji w 2020 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego i udzielenia dotacji celowej na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w sposób określony w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§ 3. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pobrania:

Załącznik do uchwały (16kB)

 

Informacja o przyjęciu uchwały nr 198/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 20 lutego 2020


w sprawie powołania na 2020 rok Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Braniewskiego


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019, poz. 511 z późn. zm. ), art.15 ust. 2a, 2b, 2da pkt 1, 2e w związku z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019, poz. 688 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

§ 1. Powołuje się na 2020 rok Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w następujących zakresach:

1) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

2) ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii.

§ 2. Powołuje się Komisję Konkursową w następującym składzie:

1) Przewodniczący Komisji – Krzysztof Kowalski 

2) Członek Komisji – Monika Czubkowska – Bludzis 

3) Członek Komisji – Helena Janczarek  

4) Członek Komisji – Agnieszka Kiełek 

5) Ekspert – Tadeusz Jakubowski                              

§ 3. Przyjmuje się Regulamin prac Komisji Konkursowej, o której mowa w § 1, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pobrania:

Załącznik do uchwały (22kB)

Oświadczenie (15kB)

 

Informacja o przyjęciu uchwały nr 188/20
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 29 stycznia 2020

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowych do reprezentowania organizacji pozarządowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii w 2020 roku

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 511 z późn. zm.), art. 15 ust. 2a i ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 688 z późn. zm.) oraz uchwały nr 187/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:
§1. Ogłasza się nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowych do reprezentowania organizacji pozarządowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii w 2020 roku

§2. Przyjmuje się:
1)treść ogłoszenia, o którym mowa w § 1, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,
2)wzór formularza zgłoszeniowego kandydata do Komisji Konkursowej, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały,
3)wzór oświadczenia kandydata na członka Komisji Konkursowej, stanowiący, załącznik nr 3 do uchwały.

§3. Ogłoszenie o naborze umieszcza się w BIP, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Braniewie w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Braniewie w miejscu przeznaczonym na wywieszanie ogłoszeń.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Do pobrania:

Załącznik Nr 1 (21kB) word

Załącznik Nr 2 (15kB) word

Załącznik Nr 3 (16kB) word

 

Informacja o przyjęciu uchwały nr 187/20
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 29 stycznia 2020

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz uchwały nr XII/106/19 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:
§1.1. Ogłasza się otwarte konkursy ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie:
1)kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
2)ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, mieszczą się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w Programie współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

§2. Przyjmuje się treść ogłoszenia stanowiącą załącznik do uchwały.

§3. Zlecenie realizacji zadań, o których mowa w §1 nastąpi w formie wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w wysokości podanej w ogłoszeniu.

§4. Ogłoszenie o konkursach umieszcza się w BIP, na stronie internetowej Powiatu Braniewskiego, zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie w miejscu przeznaczonym na wywieszanie ogłoszeń.

§5.Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Do pobrania:

Załącznik do uchwały (43kB) word

Załącznik Nr 1 (54kB) word

Załącznik Nr 2 (40kB) word

Załącznik Nr 3 (29kB) word

Załącznik Nr 4 (46kB)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU BRANIEWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZA ROK 2019 roku

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019. (2440kB) pdf

 

Informacja o przyjęciu uchwały nr 160/19
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 29 listopada 2019

w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2022r. placówki opiekuńczo-wychowawczej, typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków na terenie Powiatu Braniewskiego”.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 511 z późn. zm.) w związku z art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 688 z późn. zm.) oraz art. 93 ust 2 i art.190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. 2019r. poz. 1111 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XII/106/19 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:
§1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2022r. placówki opiekuńczo-wychowawczej, typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków na terenie Powiatu Braniewskiego”.

§2. 1. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Ogłoszenie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie oraz na stronie internetowej www.pcprbraniewo.pl

§3. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Braniewskiego.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pobrania:

Załącznik do uchwały. (35kB) word

Załącznik Nr 1 (16kB) word

Załącznik Nr 2 (33kB) word

Załącznik Nr 3 (22kB) word

Załącznik Nr 4 (29kB) word

 

 

Informacja o przyjęciu uchwały nr 159/19
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 29 listopada 2019

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2022r. placówki opiekuńczo-wychowawczej, typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków na terenie Powiatu Braniewskiego”.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 511 z późn. zm.) w związku z art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 688 z późn. zm.) oraz art. 93 ust 2 i art.190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. 2019r. poz. 1111 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XII/106/19 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:
§1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2022r. placówki opiekuńczo-wychowawczej, typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków na terenie Powiatu Braniewskiego”.

§2. 1. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Ogłoszenie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie oraz na stronie internetowej www.pcprbraniewo.pl

§3. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Braniewskiego.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Do pobrania:

Załącznik do uchwały. (37kB) word

Załącznik Nr 1 (17kB) word

Załącznik Nr 2 (33kB) word

Załącznik Nr 3 (22kB) word

Załącznik Nr 4 (29kB) word

 

Informacja o przyjęciu uchwały nr 156/19
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 25 listopada 2019

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia w 2019 r. otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 511 z późn. zm.), art. 15 ust. 2a i ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 688 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały nr XLI/310/18 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:
§1. Postanawia się ogłosić nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia w 2019 roku otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu w zakresie pieczy zastępczej.

§2. Przyjmuje się, że treść ogłoszenia, o którym mowa w § 1 stanowiący załącznik do uchwały,

§3. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Braniewie oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Braniewie, w zakładce „Organizacje pozarządowe”.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały. (19kB) word

Załącznik Nr 1 (15kB) word

Załącznik Nr 2 (15kB) word

 

 

Informacja o przyjęciu uchwały nr XII/106/19
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 29 listopada 2019

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:
§1. Przyjmuje się Program współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Traci moc Uchwała Nr XI/101/19 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 25 listopada 2019 roku
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2020 rok.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Braniewskiego.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pobrania:

 

Załącznik do uchwały. (404kB)

Informacja o przyjęciu uchwały nr 155/19
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 25 listopada 2019

w sprawie wyboru organizacji pozarządowej w otwartym konkursie ofert w celu zlecenia realizacji zadania z administracji rządowej pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2020 roku”

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 294) Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:
§1. 1. Zleca się realizację zadania z administracji rządowej pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2020 roku” organizacji pozarządowej:
Fundacji „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” z siedzibą w Olsztynie, ul. Hanowskiego 9/42, 10-687 Olsztyn, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 208292

2. Na realizację zadania udziela się dotacji w wysokości: 64 020 zł, w tym: 3 960 zł na edukację prawną.

§2. Informację o rozstrzygnięciu umieszcza się w BIP, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Braniewie www.powiat-braniewo.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz wywiesza się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie w miejscu przeznaczonym na wywieszanie ogłoszeń.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Informacja o przyjęciu uchwały nr 147/19
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 29 października 2019

o unieważnieniu otwartego konkursu ofert pod nazwą: Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe w pozyskiwaniu środków zewnętrznych poprzez zapewnienie wkładu własnego do projektów związanych z realizacją zadań powiatu w 2019 roku

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz 511) art.18 „a” ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr 74/19 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 17 kwietnia 2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pod nazwą: Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe w pozyskiwaniu środków zewnętrznych poprzez zapewnienie wkładu własnego do projektów związanych z realizacją zadań powiatu w 2019 roku, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

§1. Unieważnia się otwarty konkurs ofert pod nazwą: Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe w pozyskiwaniu środków zewnętrznych poprzez zapewnienie wkładu własnego do projektów związanych z realizacją zadań powiatu w 2019 roku, przyjęty uchwałą nr 74/19 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 17 kwietnia 2019 roku.
 
§2. Ogłoszenie o unieważnieniu publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Braniewskiego,
2) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Braniewie,
3) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Braniewie.
 
§3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.
 
§4. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
 

Informacja o przyjęciu uchwały nr 146/19
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 29 października 2019

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2020 roku”

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz uchwały nr 144/19 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 29 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2020 roku”, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:
§1. Ogłasza się nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert pod nazwą:„Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2020 roku”

§2. Przyjmuje się:
1)treść ogłoszenia, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
2)wzór formularza zgłoszeniowego kandydata do komisji konkursowej, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;
3)wzory oświadczeń kandydata na członka komisji konkursowej o wyrażeniu gotowości do udziału w pracach komisji konkursowej i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

§3. Ogłoszenie o konkursie umieszcza się w BIP, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Braniewie www.powiat-braniewo.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz wywiesza się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie w miejscu przeznaczonym na wywieszanie ogłoszeń.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Do pobrania:

Załącznik Nr 1 (25kB) word

Załącznik Nr 2 (18kB) word

Załącznik Nr 3 (18kB) word

 

Informacja o przyjęciu uchwały nr 145/19
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 29 października 2019

w sprawie przyjęcia regulaminu prac komisji konkursowej, powołanej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2020 roku”

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 294), art. 15 ust. 1 i 2, 2da – 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019, poz. 688 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:
§1. 1. Przyjmuje się regulamin prac komisji konkursowej, powołanej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na zadanie pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2020 roku”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2.Przyjmuje się formularz opinii, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pobrania:

Załącznik Nr 1 (27kB) word

Załącznik Nr 2 (32kB) word

Załącznik Nr 1 do regulaminu (16kB) word

Załącznik Nr 2 do regulaminu (17kB) word

 

Informacja o przyjęciu uchwały nr 144/19
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 29 października 2019

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2020 roku”

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 294) Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:
§1.1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2020 roku”
2. Przyjmuje się treść ogłoszenia stanowiącą załącznik do uchwały.

§2.Ogłoszenie o konkursie umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Braniewie www.powiat-braniewo.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz wywiesza w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie w miejscu przeznaczonym na wywieszanie ogłoszeń.

§3.Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pobrania:

Załącznik do uchwały. (40kB) word

Wzór oferty realizacji zadania publicznego (65kB) word

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (46kB) word

 

Informacja o przyjęciu uchwały nr 127/19
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 26 września 2019

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok ”

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 511), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) oraz uchwały Nr XLIX/289/10 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działających na terenie Powiatu Braniewskiego Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:
§1.1. Przeprowadza się na terenie Powiatu Braniewskiego konsultacje społeczne, w zakresie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Powiatu Braniewskiego.
2. Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”, stanowiący załącznik nr 4.
3. Celem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii na temat projektu, o którym mowa w ust. 2 oraz ustalenie kształtu listy zadań priorytetowych na 2020 rok.

§2.1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 26 września do 11 października 2019 r.
2. Ogłoszenie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Braniewie, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www. powiat-braniewo.pl w zakładce „organizacje pozarządowe”.

§3.1. W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2.Konsultacje, o których mowa w § 1 ust. 1 przeprowadzone będą w następujących formach:
1)publikacje na stronie internetowej Powiatu Braniewskiego www.powiat-braniewo.pl w zakładce „organizacje pozarządowe” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiat-braniewo.pl, informacji o uruchomieniu konsultacji, zawierających zaproszenie do udziału w konsultacjach,
2)udostępnienie dokumentu poddanego konsultacjom oraz wzoru formularza konsultacji, będącego załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, wzoru formularza konsultacji w sprawie ustalenia listy zagadnień priorytetowych na 2020 rok,
3)spotkania robocze z reprezentacją sektora pozarządowego,
4)przyjmowanie pisemnych opinii, uwag i wniosków na formularzu, o którym mowa w pkt 2.

§4.1. Przyjmuje się treść ogłoszenia o konsultacjach społecznych, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się treść formularza konsultacji projektu „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się treść formularza konsultacji w sprawie ustalenia listy zagadnień priorytetowych na rok 2020, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§5.1. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę organizacji pozarządowych i podmiotów biorących w nich udział.
2. Wynik konsultacji ma wyłącznie charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów powiatu.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Do pobrania:

Załącznik Nr 1 (15kB) word

Załącznik Nr 2 (17kB) word

Załącznik Nr 3 (16kB) word

Załącznik Nr 4 (384kB) word

Informacja o przyjęciu uchwały nr 116/19
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 9 września 2019

w sprawie zlecenia organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 511) oraz art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

§ 1.1. Uznając celowość realizacji zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pod tytułem „II Braniewska Jesień Organowa”, zleca się Fundacji Promocji Sztuki im. Feliksa Nowowiejskiego z siedzibą w Zblewie, ulica Pinczyńska 70, 83-210 Zblewo, posiadającej nr wpisu w KRS – 0000527170, realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Na realizację zadania określonego w ust. 1. udziela się dotacji celowej w kwocie: 2.000 zł. (słownie złotych: dwa tysiące).

§ 2. Informację o udzieleniu dotacji umieszcza się w BIP, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Braniewie w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie w miejscu przeznaczonym na wywieszanie ogłoszeń.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Informacja o przyjęciu uchwały nr 95/19
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 23 lipca 2019

w sprawie odmowy udzielenia dotacji celowej organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w obszarze „Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe w pozyskiwaniu środków zewnętrznych poprzez zapewnienie wkładu własnego do projektów związanych z realizacją zadań powiatu w 2019 roku”

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 511), art. 15 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 688) w związku z uchwałą nr 74/19 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pod nazwą: Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe w pozyskiwaniu środków zewnętrznych poprzez zapewnienie wkładu własnego do projektów związanych z realizacją zadań powiatu w 2019 roku, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

§1. Odmawia się Fundacji Promocji Sztuki im. Feliksa Nowowiejskiego z siedzibą w Zblewie, ulica Pinczyńska 70, 83-210 Zblewo posiadającej nr wpisu w KRS – 0000527170, udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w obszarze „Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe w pozyskiwaniu środków zewnętrznych poprzez zapewnienie wkładu własnego do projektów związanych z realizacją zadań powiatu w 2019 roku” w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pod tytułem „II Braniewska Jesień Organowa”.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

 

§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Informacja o przyjęciu uchwały nr 74/19
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 17 kwietnia 2019

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pod nazwą: Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe w pozyskiwaniu środków zewnętrznych poprzez zapewnienie wkładu własnego do projektów związanych z realizacją zadań powiatu w 2019 roku

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz 511) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz uchwały nr XLI/310/18 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

§1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert pod nazwą: Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe w pozyskiwaniu środków zewnętrznych poprzez zapewnienie wkładu własnego do projektów związanych z realizacją zadań powiatu w 2019 roku.

 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 mieszczą się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w Programie Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok i realizowane będą w zakresie:

 

1)kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

2)kultury fizycznej,

3)turystyki,

4)ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii.

 

§2. Przyjmuje się treść ogłoszenia stanowiącą załącznik do uchwały.

 

§3.Zlecenie realizacji zadań, o których mowa w §1 nastąpi w formie wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w wysokości podanej w ogłoszeniu. 

 

§4. Ogłoszenie o konkursie umieszcza się w BIP, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego 

w Braniewie w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz w siedzibie  Starostwa Powiatowego 

w Braniewie w miejscu przeznaczonym na wywieszanie ogłoszeń. 

 

§5.Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

 

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Do pobrania:

 

Załącznik do uchwały. (103kB) word

Zał.1- Karta oceny formalnej (27kB) word

Zał.2- Karta oceny merytorycznej (24kB) word

Zał.3- OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO (32kB) word

Zał.4- SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO (28kB) word

Zał.5- Oświadczenie (18kB) word

 

Informacja o przyjęciu uchwały nr 65/19
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 20 marca 2019

w sprawie wyboru podmiotów w celu zlecenia realizacji zadań publicznych Powiatu Braniewskiego i udzielenia dotacji celowej na zadania w zakresie kultury fizycznej, turystyki, ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 995 z późn. zm.), art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr 28/19 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się wybór podmiotów w celu zlecenia realizacji zadań publicznych Powiatu Braniewskiego i udzielenia dotacji celowej na zadania w zakresie kultury fizycznej, turystyki, ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii w sposób określony w załączniku do uchwały.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Do pobrania:

 

Załącznik do uchwały. (16kB) word

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

 

Informacja o przyjęciu uchwały nr 56/19
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 1 marca 2019

w sprawie wyboru podmiotów w celu zlecenia realizacji zadań publicznych Powiatu Braniewskiego i udzielenia dotacji celowej na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pod nazwą: Inicjatywy o charakterze ponadgminnym wpływające na rozwój kultury, sztuki i ochronę dziedzictwa narodowego w Powiecie Braniewskim.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 995 z późn. zm.), art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr 28/19 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się wybór podmiotów w celu zlecenia realizacji zadań publicznych Powiatu Braniewskiego 

i udzielenia dotacji celowej na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pod nazwą: Inicjatywy o charakterze ponadgminnym wpływające na rozwój kultury, sztuki i ochronę dziedzictwa narodowego w Powiecie Braniewskim w sposób określony w załączniku do uchwały.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

 

§3. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Do pobrania:

 

Załącznik do uchwały. (17kB) word

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

 

Informacja o przyjęciu uchwały nr 47/19
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 13 lutego 2019

w sprawie powołania na 2019 rok Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych powiatu

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 995 z póżn. zm. ), art.15 ust. 2a , 2b, 2da, 2e w związku z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się na 2019 rok Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert  złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych powiatu w następujących zakresach:

 

1) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

2) kultury fizycznej,

3) turystyki,

4) ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii.

 

§ 2. Powołuje się Komisję Konkursową w następującym składzie:

 

1) Przewodniczący Komisji –  Krzysztof Kowalski –  przedstawiciel samorządu

2) Członek Komisji – Jolanta Skuratko – przedstawiciel samorządu

3) Członek Komisji – Helena Janczarek –  przedstawiciel samorządu

4) Członek Komisji  – Czesław Żyliński – przedstawiciel samorządu

5) Ekspert – Tadeusz Jakubowski                                         

 

§ 3. Przyjmuje się regulamin prac Komisji, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały.

 

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

 

§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Do pobrania:

 

Regulamin (20kB) word

Oświadczenie (15kB) word

 

Informacja o przyjęciu uchwały nr 29/19
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 15 stycznia 2019

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowych w celu przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych Powiatu.

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 z późn. zm.), art. 15 ust. 2a i ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 450 z późn. zm.) oraz uchwały nr 28/19 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:
§1. Ogłasza się nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowych w celu przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych Powiatu.

§2. Przyjmuje się:
1)treść ogłoszenia, o którym mowa w § 1, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,
2)wzór formularza zgłoszeniowego kandydata do Komisji Konkursowej, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały,
3)wzór oświadczenia kandydata na członka Komisji Konkursowej, stanowiący, załącznik nr 3 do uchwały.

§3. Ogłoszenie o naborze umieszcza się w BIP, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Braniewie w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Braniewie w miejscu przeznaczonym na wywieszanie ogłoszeń.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pobrania:

 

Zał.1- Ogłoszenie (21kB) word

Zał.2- Wzór formularza (17kB) word

Zał.3- Wzór oświadczenia (19kB) word

Informacja o przyjęciu uchwały nr 28/19
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 15 stycznia 2019

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz uchwały nr XLI/310/18 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

§1. 1.Ogłasza się otwarte konkursy ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie:

1)kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
2)kultury fizycznej,
3)turystyki,
4)ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii.

2.Zadania, o których mowa w ust. 1, mieszczą się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w Programie Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2019 rok.

§2. Przyjmuje się treść ogłoszenia stanowiącą załącznik do uchwały.

§3. Zlecenie realizacji zadań, o których mowa w §1 nastąpi w formie wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w wysokości podanej w ogłoszeniu.

§4. Ogłoszenie o konkursach umieszcza się w BIP, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Braniewie w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Braniewie w miejscu przeznaczonym na wywieszanie ogłoszeń.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Do pobrania:
 

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert i powierzeniu „Prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy typ. A i B”

Informacja o przyjęciu uchwały nr 9/18
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 11 grudnia 2018

w sprawie wyboru organizacji pozarządowej celem powierzenia realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz 995 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (tekst jednolity: Dz. U z 2017 r., poz. 2030 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

§1. 1.Powierza się realizację zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku w Powiecie Braniewskim organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego z siedzibą w Krakowie, ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków, Nr w KRS – 0000321542.

 

2. Na realizację zadania planuje się przeznaczyć dotację w wysokości: 64 020 zł, w tym: 3 960 zł na edukację prawną.

 

§2. Informację o rozstrzygnięciu umieszcza się w BIP, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Braniewie www.powiat-braniewo.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz wywiesza się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie w miejscu przeznaczonym na wywieszanie ogłoszeń.

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Lista ofert

złożonych do otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku.

1. Oferta nr 1/2018/NPP złożona przez Fundację „PRAWO DLA OBYWATELI”, z siedzibą w Gdyni, ul. Boh. Starówki Warszawskiej, nr 11/23, 81-455 Gdynia, Nr w KRS – 0000537529.

2. Oferta nr 2/2018/NPP złożona przez Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego z siedzibą w Krakowie, ul. Szlak 77/222, 31-153, Nr w KRS – 0000321542

3. Oferta nr 3/2018/NPP złożona przez Związek Stowarzyszeń „Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych, ul. Związku Jaszczurczego 15, 82-300 Elbląg, z siedzibą Nr w KRS –000014250.

Podlega uzupełnieniu:
1) Brak wypełnienia oświadczeń na końcu oferty,
2) Brak wykazu załączników do oferty.

Informacja o przyjęciu uchwały nr 7/18
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 4 grudnia 2018

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz 995 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2a i 2da pkt 1 i 2e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) oraz uchwały nr 521/18 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 31 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

§1. Powołuje się Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku w następującym składzie:

1.Przewodniczący Komisji – Monika Czubkowska – Bludzis

2.Członek Komisji – Helena Janczarek

3.Członek Komisji – Mirosław Maczuga

4.Członek Komisji – Agnieszka Kiełek

5.Ekspert – Tadeusz Jakubowski

§2. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Powiatu Braniewskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Informacja o przyjęciu uchwały nr 530/18 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 15 listopada 2018

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2019 zadań publicznych Powiatu w zakresie pomocy społecznej.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1868), art. 15 ust. 2a i ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) oraz na podstawie uchwały nr XLI/310/18 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

§1. Postanawia się ogłosić nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia  otwartych konkursów ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych Powiatu w zakresie pomocy społecznej. 

§2. Przyjmuje się: 

1)treść ogłoszenia, o którym mowa w § 1 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,

2)wzór formularza zgłoszeniowego kandydata do Komisji Konkursowej stanowiący załącznik nr 2 do uchwały,

3)wzory oświadczeń kandydata na członka Komisji Konkursowej o wyrażeniu gotowości do udziału w pracach Komisji Konkursowej i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały. 

§3. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Braniewie oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Braniewie, w zakładce „Organizacje pozarządowe”. 

§4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu. 

 §5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Do pobrania:

Zał.1- Ogłoszenie (24kB)

Zał.2- Wzór formularza (15kB)

Zał.3- Wzór oświadczeń (15kB)

 

Informacja o przyjęciu uchwały nr 523/18
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 31 października 2018

w sprawie przyjęcia regulaminu prac Komisji Konkursowej, powołanej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (tekst jednolity: Dz. U z 2017 r., poz. 2030 z późn. zm.), art. 15 ust. 2a-b, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Braniewie uchwala, co następuje:

§1. Przyjmuje się regulamin prac Komisji Konkursowej, powołanej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej                             z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Do pobrania:

 

Załącznik do uchwały. (26kB) word

Załącznik Nr 1 do regulaminu (16kB) word

Załącznik Nr 2 do regulaminu (16kB) word

Załącznik Nr 3 do regulaminu (23kB) word

 

Informacja o przyjęciu uchwały nr 522/18
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 31 października 2018

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz 995 z późn.) oraz art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) oraz uchwały nr 521/18 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 31 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

§1. Postanawia się ogłosić nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku w Powiecie Braniewskim.

 

§2. Przyjmuje się:

1)treść ogłoszenia, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2)wzór formularza zgłoszeniowego kandydata do Komisji Konkursowej, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały; 

3)wzór rekomendacji, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały;

4)wzory oświadczeń kandydata na członka Komisji Konkursowej o wyrażeniu gotowości do udziału w pracach Komisji Konkursowej i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.

 

§3. Ogłoszenie o konkursie umieszcza się w BIP, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Braniewie www.powiat-braniewo.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz wywiesza się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie w miejscu przeznaczonym na wywieszanie ogłoszeń.

 

§4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

 

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Do pobrania:

 

 

Zał.1- Ogłoszenie (23kB) word

Zał.2- Formularz zgłoszeniowy (18kB) word

Zał.3- Rekomendacja (16kB) word

Zał.4- Wzory oświadczeń (18kB) word

 

Informacja o przyjęciu uchwały nr 521/18 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 31 października 2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz 995 z późn.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (tekst jednolity: Dz. U z 2017 r., poz. 2030 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

§1. 1.Ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku w Powiecie Braniewskim. 

2.Przyjmuje się treść ogłoszenia stanowiącą Załącznik do uchwały.

 

§2. Ogłoszenie o konkursie umieszcza się w BIP, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Braniewie www.powiat-braniewo.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz wywiesza się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie w miejscu przeznaczonym na wywieszanie ogłoszeń.

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Do pobrania:
 
 

Informacja o przyjęciu uchwały nr 510/18 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 5 września 2018


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 995. ze zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2018, poz. 450 ze zm.) oraz uchwały Nr XLIX/289/10 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działających na terenie Powiatu Braniewskiego Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

§1. 1. Przeprowadza się na terenie Powiatu Braniewskiego konsultacje społeczne, w zakresie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działających na terenie Powiatu Braniewskiego.

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego            z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.

3. Celem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii na temat projektu, o którym mowa w ust. 2 oraz ustalenie kształtu listy zadań priorytetowych na 2019 rok.

§2. 1. Konsultacje  zostaną przeprowadzone w  terminie od 5 do 20 września 2018 r.

2. Ogłoszenie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego                             w Braniewie, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www. powiat-braniewo.pl w zakładce „organizacje pozarządowe”.

§3.  1. W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty  wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.

2.Konsultacje, o których mowa w § 1 ust. 1 przeprowadzone będą w następujących formach: 

1)badania ankietowe (ankiety drukowane – strona internetowa Powiatu Braniewskiego), 

2)spotkania robocze z reprezentacją sektora pozarządowego,

3)spotkania robocze z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Braniewie

§4. 1. Przyjmuje się treść ogłoszenia o konsultacjach społecznych stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Przyjmuje się treść formularza konsultacji projektu „Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Przyjmuje się treść formularza konsultacji w sprawie ustalenia listy zagadnień priorytetowych na rok 2019, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§5. 1. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę organizacji pozarządowych                   i podmiotów biorących w nich udział.

2. Wynik konsultacji ma wyłącznie charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów powiatu.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pobrania:

Zał.1- Ogłoszenie o konsultacjach społecznych (15kB)

Zał.2- Formularz konsultacji projektu (17kB)

Zał.3- Formularz konsultacji w sprawie ustalenia zagadnień priorytetowych (16kB)

 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok

do pobrania:

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok (694kB) pdf

 

Informacja o przyjęciu uchwały nr 489/18
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 26 czerwca 2018


w sprawie zlecenia organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 995 ze zm.) oraz art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 450 ze zm.) Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:
§1. 1. Uznając celowość realizacji zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pod tytułem „I Jesień Organowa w Braniewie”, zleca się Fundacji Promocji Sztuki im. Feliksa Nowowiejskiego z siedzibą w Zblewie, ulica Pinczyńska 70, 83-210 Zblewo posiadającej nr wpisu w KRS – 0000527170, realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2. Na realizację zadania określonego w ust. 1. udziela się dotacji celowej w kwocie 4.500 zł. (słownie złotych: cztery tysiące pięćset).

3. Zakres i zasady realizacji zadania publicznego, o którym mowa w ust. 1, określa projekt umowy stanowiący załącznik do uchwały.

§2. Informację o udzieleniu dotacji umieszcza się w BIP, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Braniewie w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie w miejscu przeznaczonym na wywieszanie ogłoszeń.

§3.  Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pobrania:

Załącznik do uchwały. (193kB)

 

 

Informacja o przyjęciu uchwały nr 481/18
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 25 maja 2018


w sprawie zlecenia organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1868 ze zm.) oraz art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 450 ze zm.) Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

§1. 1. Uznając celowość realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej, pod tytułem: „Otwarte Mistrzostwa Braniewa w Aquathlonie i Mistrzostwa Polski Nauczycieli  w Aquathlonie” zleca się Stowarzyszeniu Nasze Braniewo NBR 2006,  ul. Wileńska 21 D/5, 14-500 Braniewo, wpisanemu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000284672 realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2. Na realizację zadania określonego w ust. 1. udziela się dotacji celowej w kwocie 3.770 zł. (słownie złotych: trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt).

3. Zakres i zasady realizacji zadania publicznego, o którym mowa w ust. 1, określa projekt umowy stanowiący załącznik do uchwały.

§2. Informację o udzieleniu dotacji umieszcza się w BIP, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Braniewie w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Braniewie w miejscu przeznaczonym na wywieszanie ogłoszeń.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pobrania:

Załącznik do uchwały. (183kB)

 

Uchwała nr 479/18 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 17 maja 2018

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego na rzecz organizacji pozarządowych, pod nazwą: Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe w pozyskiwaniu środków zewnętrznych poprzez zapewnienie wkładu własnego do projektów związanych z realizacją zadań powiatu

Do pobrania:

Zał.- Ogłoszenie (107kB) word

Zał.1- Karta oceny formalnej (23kB) word

Zał.2- Karta oceny merytorycznej (25kB) word

Zał.3- Wzór oferty (315kB) plik

 

 

Informacja o przyjęciu uchwały nr 476/18 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 8 maja 2018


w sprawie zlecenia organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1868 ze zm.) oraz art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 450 ze zm.) Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

§1. 1. Uznając celowość realizacji zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod tytułem: „IV Fromborskie Spotkania Country”, zleca się Towarzystwu Przyjaciół Fromborka, z siedzibą we Fromborku, ul. Kościelna  2, 14-530 Frombork, wpisanemu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000522053, realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2. Na realizację zadania określonego w ust. 1. udziela się dotacji celowej w kwocie 6.000 zł. (słownie złotych: sześć tysięcy).

3. Zakres i zasady realizacji zadania publicznego, o którym mowa w ust. 1, określa projekt umowy stanowiący załącznik do uchwały.

§2. Informację o udzieleniu dotacji umieszcza się w BIP, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Braniewie w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz w siedzibie  Starostwa Powiatowego  w Braniewie w miejscu przeznaczonym na wywieszanie ogłoszeń.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pobrania:

Załącznik do uchwały. (185kB)

 

Informacja o przyjęciu uchwały nr 475/18 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 8 maja 2018


w sprawie zlecenia organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1868 ze zm.) oraz art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 450) Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:
§1. 1. Uznając celowość realizacji zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod tytułem: „XXIII Regionalny Festiwal Pieśni Patriotycznej i Wojskowej”, zleca się Lidze Obrony Kraju w Warszawie, ul. Chocimska nr 14, 00-791 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000086818, realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2. Na realizację zadania określonego w ust. 1. udziela się dotacji celowej w kwocie 6.500 zł. (słownie złotych: sześć tysięcy pięćset).

3. Zakres i zasady realizacji zadania publicznego, o którym mowa w ust. 1, określa projekt umowy stanowiący załącznik do uchwały.

§2. Informację o udzieleniu dotacji umieszcza się w BIP, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego  w Braniewie w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Braniewie w miejscu przeznaczonym na wywieszanie ogłoszeń.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pobrania:

Załącznik do uchwały. (186kB)

 

Informacja o przyjęciu uchwały nr 438/18 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 30 stycznia 2018

w sprawie wyboru podmiotów w celu zlecenia realizacji zadań publicznych Powiatu Braniewskiego i udzielenia dotacji celowej na zadania w zakresie turystyki, ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii oraz kultury fizycznej

Uchwała nr 438/18

Załącznik do Uchwały. (18kB) word


Uchwała nr 437/18 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 25 stycznia 2018

w sprawie wyboru podmiotów w celu zlecenia realizacji zadań publicznych Powiatu Braniewskiego i udzielenia dotacji celowej na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pod nazwą: Inicjatywy o charakterze ponadgminnym wpływające na rozwój kultury, sztuki i ochronę dziedzictwa narodowego w Powiecie Braniewskim.

Uchwała nr 437/18

Załącznik do Uchwały. (16kB) word

Informacja o przyjęciu uchwały nr 432/18
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 19 stycznia 2018


w sprawie powołania na 2018 rok Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Braniewskiego.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1868 ), art.15 ust. 2a , 2b, 2da, 2e w związku z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

§1. Powołuje się na 2018 rok Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w następujących zakresach:

1) turystyki,

2)promocji i ochrony zdrowia, 

3)ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii, 

4)kultury fizycznej,

5)kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

§2. Powołuje się Komisję Konkursową w następującym składzie: 

1) Przewodniczący Komisji – Artur Mieczaniec –  przedstawiciel samorządu.

2) Członek Komisji – Jolanta Skuratko – przedstawiciel samorządu.

3) Członek Komisji – Paweł Fedorczyk – przedstawiciel samorządu.

4) Członek Komisji – Grażyna Michalec – przedstawiciel samorządu.

5) Członek Komisji – Helena Janczarek-  przedstawiciel samorządu.

6) Ekspert – Tadeusz Jakubowski.                                            

§3.Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Informacja o przyjęciu uchwały nr 431/18
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 19 stycznia 2018


w sprawie przyjęcia regulaminu prac Komisji Konkursowej, powołanej w celu przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1868 ), w związku z art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 – 2g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) oraz na podstawie uchwały Nr XXXII/240/17 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

§1. Przyjmuje się regulamin prac Komisji Konkursowej, powołanych w celu przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pobrania:

Załącznik do Uchwały. (24kB)

Zał.1- Oświadczenie członka Komisji Konkursowej. (16kB)

 

Uchwała nr 430/18 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 16 stycznia 2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Braniewskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Braniewskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Załącznik nr 1 do uchwały – komunikat o przeprowadzaniu konsultacji

przedmiot konsultacji: projekt uchwały Rady Powiatu Braniewskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Braniewskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Załącznik nr 2 do uchwały – formularz do konsultacji

Uchwała nr 422/18 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 4 stycznia 2018

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji
Konkursowych w celu przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na
realizację w 2018 roku zadań publicznych Powiatu.

Do pobrania:

 

zał.1- Ogłoszenie. (18kB) word

zał.2- Formularz zgłoszeniowy kandydata do Komisji Konkursowej. (16kB) word

zał.3- Oświadczenie kandydata na członka Komisji Konkursowej (15kB) word

Uchwała nr XXXII/240/17 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 23 listopada 2017

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Do pobrania:

 

zał.- Program Współpracy Powiatu Braniewskiego (393kB) word

Uchwała nr 408/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 13 grudnia 2017

w sprawie uchylenia Uchwały Nr 399/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia w 2018 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Braniewskim

Uchwała nr 407/17 Zarządu Powiatu Braniewskiegoz dnia 12 grudnia 2017

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie turystyki, promocji i ochrony zdrowia, ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii, kultury fizycznej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Załącznik do Uchwały. (36kB) word

zał.1- Karta oceny formalnej (20kB) word

zał.2- Karta oceny merytorycznej. (25kB) word

Zał.3- Oferta realizacji zadania publicznego (329kB) plik

 

Uchwała nr 406/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 12 grudnia 2017

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Braniewskim oraz przyjęcia regulaminu prac Komisji Konkursowej

Do pobrania:

 

Załącznik do Uchwały. (20kB) word

Zał.1- Oświadczenie członka Komisji Konkursowej. (15kB) word

zał.2- Protokół Komisji Konkursowej. (15kB) word

 

Uchwała nr 402/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 23 listopada 2017

w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia w 2018 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Braniewskim

zał.1- Ogłoszenie. (18kB)

zał.2- Formularz zgłoszeniowy kandydata do Komisji Konkursowej. (16kB)

Zał.3- Wzór rekomendacji. (14kB)

Zał.4- Wzór oświadczeń. (17kB) 00

Uchwała nr 399/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 15 listopada 2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia w 2018 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Braniewskim

Konsultacje społeczne dotyczących projektu „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi … na rok 2018”

Uchwała nr 343/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 17 maja 2017

w sprawie wyboru podmiotów na realizację w 2017 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie turystyki, promocji i ochrony zdrowia, ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii, kultury fizycznej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

załącznik

Uchwała nr 379/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 5 września 2017

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

Do pobrania:

 

zał.- Program Współpracy Powiatu Braniewskiego (391kB) word

zał.1- Ogłoszenie o konsultacjach społecznych (15kB) word

zał.2- Formularz konsultacji projektu (17kB) word

zał.3- Formularz konsultacji w sprawie ustalenia listy zagadnień priorytetowych na rok 2018 (16kB) word

 

Uchwała nr 331/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 13 kwietnia 2017

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie turystyki, oświaty i wychowania, promocji i ochrony zdrowia, ochrony środowiska i przyrodniczego, kultury fizycznej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

zał.- Ogłoszenie. (43kB) word

zał.1- Karta oceny formalnej. (21kB) word

zał.2- Karta oceny merytorycznej. (20kB) word

zał.3- wzór oferty- Załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 17 sierpnia 2016r.(poz.1300) (85kB) word

Uchwała nr 330/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 13 kwietnia 2017

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Uchwała nr 329/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 13 kwietnia 2017

w sprawie unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację w 2017 roku w zakresie turystyki, oświaty i wychowania, promocji i ochrony zdrowia, ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii oraz kultury fizycznej

Uchwała nr 314/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 15 marca 2017

w sprawie powołania na 2017 rok Komisji Konkursowych w celu przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Braniewskiego

Uchwała nr 308/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 23 lutego 2017

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

zał.- Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert. (46kB) word

zał.1- Karta oceny formalnej. (17kB) word

zał.2- Karta oceny merytorycznej. (17kB) word

zał.3- wzór oferty- Załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 17 sierpnia 2016r.(poz.1300) (84kB) word

Uchwała nr 307/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 23 lutego 2017

w sprawie przyjęcia regulaminu prac Komisji Konkursowej, powołanej w celu przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok

Uchwała nr 306/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 23 lutego 2017

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowych do reprezentowania organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach Komisji Konkursowych w otwartych konkursach ofert, ogłaszanych przez Zarząd Powiatu Braniewskiego w roku 2017

Uchwała nr 302/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 9 lutego 2017

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie turystyki, oświaty i wychowania, promocji i ochrony zdrowia, ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii oraz kultury fizycznej

Uchwała nr 301/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 9 lutego 2017

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego na rzecz organizacji pozarządowych, pod nazwą: Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe w pozyskiwaniu środków zewnętrznych poprzez zapewnienie wkładu własnego do projektów związanych z realizacją zadań powiatu

 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016 r.

Sprawozdanie

Informacja o podjęciu uchwały nr 265/16 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 30 listopada 2016 w sprawie wyboru podmiotu na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Braniewskim

Informacja o podjęciu uchwały nr 261/16 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 22 listopada 2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Braniewskim oraz przyjęcia regulaminu prac Komisji Konkursowej

do pobrania:

 

zal.Załącznik do uchwały Regulamin (21kB) word

zal 1. Oświadczenie Członka Komisji Konkursowej (17kB) word

zal.2.Protokół (15kB) word

 

Informacja o podjęciu uchwały nr 256/16 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 4 listopada 2016 w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Braniewskim

do pobrania:

Załacznik nr 1 do uchwały: Ogłoszenie (21kB) word
Załacznik nr 2 do uchwały: Formularz (18kB) word
Załacznik nr 3 do uchwały: Rekomendacje (16kB) word
Załacznik nr 4 do uchwały: Oswiadczenie (17kB) word

Informacja o podjęciu Uchwały nr 255/16 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 4 listopada 2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia w 2017 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Braniewskim

do pobranie:

Załącznik nr 1 do uchwały: Ogłoszenie o konkursie (28kB) word

Zal.1 do ogloszenia (18kB) word
Zal.2 do ogloszenia (18kB) word
Zal.3 do ogłoszenia (18kB) word
Zal.4 do ogłoszenia (25kB) word
Zal.5 do ogłoszenia (330kB) plik
Zal.6 do ogłoszenia (350kB) plik

Informacja o podjęciu Uchwała nr 234/16 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 13 września 2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”

do pobrania:

 

zał. 1 – Ogłoszenie o konsultacjach społecznych (15kB) word

zał. 2 – Formularz konsultacji (17kB) word

zał. 3 – Formularz konsultacji w sprawie ustalenia listy zagadnień priorytetowych (16kB) word

Informacja o podjęciu Uchwała nr 223/16 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 2 sierpnia 2016 w sprawie odmowy zlecenia do realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pod nazwą: „Bezpieczni w Powiecie” – program zwiększenia wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży Powiatu Braniewskiego

Informacja o podjęciu Uchwała nr 222/16 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 2 sierpnia 2016 w sprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą: Wspieranie inicjatyw kulturalnych o charakterze ponadgminnym mających szczególne znaczenie dla Powiatu Braniewskiego oraz działania służące upowszechnianiu historii, tradycji i kultury powiatu. Tytuł zadania: „Integracyjny międzypokoleniowy zlot mieszkańców Powiatu Braniewskiego w ramach obchodów 50 lecia rozpoczęcia operacji 1001 Frombork”

Informacja o podjęciu Uchwała nr 200/16 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 11 maja 2016 w sprawie unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację w 2016 roku zadań Powiatu Braniewskiego w zakresie oświaty i wychowania oraz w zakresie promocji i ochrony zdrowia

Uchwała nr 199/16 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 11 maja 2016 w sprawie wyboru podmiotów na realizację w 2016 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Informacja o podjęciu Uchwała nr 188/16 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 13 kwietnia 2016 w sprawie powołania na 2016 rok Komisji Konkursowych oraz przyjęcia regulaminu prac Komisji Konkursowych, powołanych w celu przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

do pobrania:

 

zał. 1 – Regulamin prac komisji konkursowych (23kB) word

zał. 2 – Oświadczenie członka Komisji Konkursowej (15kB) word

zał. 3 – Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej (15kB) word

Informacja o podjęciu Uchwały nr 169/16 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 9 marca 2016 w sprawie naboru na członka Komisji Konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Zarząd Powiatu Braniewskiego w roku 2016.

do pobrania:

 

zał. 1 – Ogłoszenie o naborze kandydatów (18kB) word

zał. 2 – Formularz zgłoszeniowy kandydata do Komisji Konkursowej (17kB) word

zał. 3 – Wzory oświadczeń (15kB) word

Informacja o podjęciu Uchwały nr 168/16 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 9 marca 2016 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie turystyki, oświaty i wychowania, promocji i ochrony zdrowia, ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej

do pobrania:

 

zał. 1 – Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert (35kB) word

zał. 2 – Karta oceny formalnej (20kB) word

zał. 3 – karta oceny merytorycznej (18kB) word

Punkt nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Punkt nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Informacja o podjęciu Uchwały nr X/86/15 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 20 listopada 2015 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

program na 2016

 

Uchwała nr 136/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie wyboru podmiotu na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Braniewskim

Uchwała nr 130/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Braniewskim

Uchwała nr 129/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy  prawnej w Powiecie Braniewskim

Uchwała nr 122/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 7 października 2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”

Uchwała nr 101/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 11 sierpnia 2015 w sprawie organizacji powiatowego konkursu pod nazwą: „Aktywni i skuteczni 2015” oraz powiatowego konkursu o tytuł: „Wolontariusz Powiatu Braniewskiego 2015”

Uchwała nr 97/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 23 lipca 2015 w sprawie uznania celowości i zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą: Działania wspierające imprezy kulturalne mające szczególne znaczenie dla Powiatu Braniewskiego pod tytułem: „Słodko- wodny sposób na życie”

Uchwała nr 84/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 26 maja 2015 w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego Powiatu Braniewskiego w zakresie ekologii i ochrony środowiska przyrodniczego pod nazwą: Działania wpływające na rozwój świadomości ekologicznej, tytuł zadania: „Czyste środowisko – czyste sumienie”

Uchwała nr 80/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 12 maja 2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr 70/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Braniewskiego w sprawie ,,Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów z terenu Powiatu Braniewskiego”

Uchwała nr 70/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 28 kwietnia 2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Braniewskiego w sprawie „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów z terenu Powiatu Braniewskiego”

Uchwała nr 66/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 14 kwietnia 2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2015 roku w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów, w ramach których organizacje pozarządowe/podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pozyskały lub planują pozyskać środki finansowe ze źródeł zewnętrznych

Uchwała nr 68/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 14 kwietnia 2015 w sprawie wyboru podmiotu na realizację w 2015 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa, promocji i ochrony zdrowia oraz kultury fizycznej

Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwałą nr 67/15 z dnia 14 kwietnia 2015r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie oświaty i wychowania, ekologii i ochrony środowiska przyrodniczego, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz zadania na rzecz organizacji pozarządowych

Zarząd Powiatu Braniewskiego w dniu 12 marca 2015 roku przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa, promocji i ochrony zdrowia oraz kultury fizycznej

Zarząd Powiatu Braniewskiego w dniu 12 marca 2015 roku przyjął uchwałę w sprawie powołania na 2015 rok Komisji Konkursowych oraz przyjęcia regulaminu prac Komisji Konkursowych, powołanych w celu przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego

Zarząd Powiatu Braniewskiego w dniu 12 marca 2015 roku przyjął uchwałę w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania Powiatu Braniewskiego w zakresie pomocy społecznej w 2015 roku

Uchwała nr 7/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 20 stycznia 2015 w sprawie naboru na członka Komisji Konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Zarząd Powiatu Braniewskiego w roku 2015

Uchwała nr 6/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 20 stycznia 2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania Powiatu Braniewskiego w zakresie pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok

Uchwała nr III/24/14 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 18 grudnia 2014 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok

Uchwała nr 435/14 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 24 września 2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu „Programu Współpracy’…

Uchwała nr 416/14 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 22 lipca 2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania Powiatu Braniewskiego w zakresie pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa…

Uchwała nr 415/14 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 22 lipca 2014 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w 2014 roku…

Uchwała nr 414/14 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 15 lipca 2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Braniewskiego, stanowiącego wykonanie Porozumienia, zawartego w dniu 14 lipca 2014 roku…

Uchwała nr 411/14 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 25 czerwca 2014 w sprawie organizacji Powiatowego konkursu na najaktywniejszą organizację pozarządową Powiatu Braniewskiego pod nazwą: „Aktywni i skuteczni”...

Uchwała nr 410/14 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego, w zakresie pomocy społecznej, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty…

Uchwała nr 393/14 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 26 marca 2014 w sprawie wyboru podmiotu na realizację zadania Powiatu Braniewskiego i uzyskanie dotacji celowej przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego…

Uchwała nr 385/14 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 13 marca 2014 roku sprawie powołania na 2014 rok Komisji Konkursowych w celu opiniowania złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego przez organizacje…

Uchwała nr 379/14 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia regulaminu prac Komisji Konkursowej, powołanej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego przez organizacje…

Uchwała nr 378/14 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie powołania na 2014 rok Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego w zakresie pomocy…

Uchwała nr 376/14 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie naboru na członka Komisji Konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku…

Uchwała nr 370/14 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego i uzyskanie dotacji celowej przez organizacje pozarządowe działające w sferze…

Uchwała nr XXXIII/320/13 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

Uchwała nr 327/13 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 12 września 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymieni

Uchwała nr 323/13 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 14 sierpnia 2013 roku w sprawie rozstrzygnięcia Powiatowego konkursu na najaktywniejszą organizację pozarządową Powiatu Braniewskiego pod nazwą „Aktywni i skuteczni”

Uchwała nr 311/13 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania Kapituły Konkursu w celu oceny wniosków zgłoszeniowych i wyłonienia zwycięzców w Powiatowym konkursie na najaktywniejszą organizację pozarządową P

Zarząd Powiatu Braniewskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania opinii i uwag dotyczących projektu „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na 2014 rok.

Uchwała nr 304/13 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 4 lipca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 297/13 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie organizacji Powiatowego konkursu na najaktywniejszą organizację pozarząd

Uchwała nr 297/13 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie organizacji Powiatowego konkursu na najaktywniejszą organizację pozarządową Powiatu Braniewskiego pod nazwą: „Aktywni i skuteczni”

Uchwała nr 296/13 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie zlecenia zadania publicznego i udzielenia dotacji celowej Stowarzyszeniu PASARGA z siedzibą w Wilczętach na realizację zadania publicznego Powiatu Braniewskiego

Uchwała nr 285/13 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 9 maja 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Braniewskiego, stanowiącego wykonanie Porozumienia, zawartego w dniu 30 kwietnia 2013 roku

Uchwała nr 269/13 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie wyboru podmiotu na realizację zadania Powiatu Braniewskiego i uzyskanie dotacji celowej przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz p

Uchwała nr 259/13 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie powołania na 2013 rok Komisji Konkursowych w celu opiniowania złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego przez organizacje po

Protokół z posiedzenia KOMISJI KONKURSOWYCH z dnia 19 i 20 lutego 2013 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację i dofinansowanie zadań Powiatu Braniewskiego przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Protokół z dnia 12 lutego 2013 roku z otwarcia kopert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego i uzyskanie dotacji celowej przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała nr 248/13 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 16 stycznia 2013 w sprawie przyjęcia regulaminu prac Komisji Konkursowej, powołanej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego przez organizacje p

Uchwała nr 247/13 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie naboru na członka Komisji Konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytk

Uchwała nr 246/13 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego i uzyskanie dotacji celowej przez organizacje pozarządowe działające w sferze poż

Uchwała nr XXIV/243/12 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poży

Uchwała nr 224/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 24 września 2012 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienion

Uchwała nr 179/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie rozstrzygnięcia Powiatowego konkursu na najaktywniejszą organizację pozarządową Powiatu Braniewskiego pod nazwą „Aktywni i skuteczni”

Uchwała nr 175/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zlecenia zadania publicznego i udzielenia dotacji celowej Stowarzyszeniu PASARGA z siedzibą w Wilczętach na realizację zadania publicznego Powiatu Braniewskiego

Uchwała nr 174/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Kapituły Konkursu w celu oceny wniosków zgłoszeniowych i wyłonienia zwycięzców w Powiatowym konkursie na najaktywniejszą organizację pozarządową P

Uchwała nr XIX/208/12 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Uchwała nr 172/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 30 maja 2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Braniewskiego określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania pub

Uchwała nr 171/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 23 maja 2012 w sprawie organizacji Powiatowego konkursu na najaktywniejszą organizację pozarządową Powiatu Braniewskiego pod nazwą: „Aktywni i skuteczni”

Uchwała nr 160/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 8 maja 2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Braniewskiego, stanowiącego wykonanie Porozumienia, zawartego w dniu 30 kwietnia 2012 roku

Uchwała nr 159/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego Powiatu Braniewskiego Towarzystwu Miłośników Braniewa z siedzibą w Braniewie, ul. Katedralna 9, 14 -500 Braniewo, w zakresie ku

Uchwała nr 157/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 2 maja 2012 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego Powiatu Braniewskiego Stowarzyszeniu Na Rzecz Młodzieży w Braniewie z siedzibą w Braniewie, ul. Wiejska 2, 14-500 Braniewo

Uchwała nr XVIII/191/12 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/131/11 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacj

Uchwała nr 149/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie wyboru podmiotu na realizację zadania Powiatu Braniewskiego i uzyskanie dotacji celowej przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego

Uchwała nr 139/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie zmiany uchwały nr 121/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 2 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia regulaminu prac Komisji Konkursowej, powołanej w celu przeprowadzeni

Uchwała nr 135/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 15 marca 2012 w sprawie powołania na 2012 rok Komisji Konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego przez organizacje pozarządowe

Uchwała nr 123/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 2 lutego 2012 w sprawie przyjęcia zasad dotyczących zlecania i rozliczania zadań publicznych oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania dla organizacji pozarządowych i podmiotów działa

Uchwała nr 122/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 2 lutego 2012 w sprawie naboru na członka Komisji Konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publi

Uchwała nr 121/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 2 lutego 2012 w sprawie przyjęcia regulaminu prac Komisji Konkursowej, powołanej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego przez organizacje

Uchwała nr 120/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 2 lutego 2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego na 2012 rok z udziałem funduszy zewnętrznych i uzyskanie dotacji celowej przez organizacje

Uchwała nr 119/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 2 lutego 2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego i uzyskanie dotacji celowej przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku

Ponownie prosimy o przesłanie opinii i uwag do niniejszego projektu programu współpracy na rok 2012.

Uchwała Zarządu Powiatu Braniewskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”

Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwałą z dnia 22 lipca 2011 ogłosił konkurs „Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od 3 do 18 roku życia

Zarząd Powiatu Braniewskiego, uchwałą z dnia 13 lipca 2011 ogłosił konkurs na najaktywniejszą organizację pozarządową Powiatu Braniewskiego pod nazwą: Aktywni i skuteczni

Uchwała nr 36/11 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 20 kwietnia 2011 w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego i uzyskanie dotacji celowej przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała nr 31/11Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 30 marca 2011w sprawie powołania na 2011 rok Komisji Konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego przez organizacje pozarządowe

Uchwała nr 30/11 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 30 marca 2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania Powiatu Braniewskiego i uzyskanie dotacji celowej przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wykonanie Porozumienia w sprawie współdziałania w roku 2011 Powiatu Braniewskiego z Gminami z terenu Powiatu Braniewskiego w realizacji zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, zawartego w dniu 28 marca 2011 roku

Zarząd Powiatu Braniewskiego ogłosił konkurs ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego na 2011 rok z udziałem funduszy zewnętrznych i uzyskanie dotacji celowej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty działające w sferze pożytku publicznego

Zarząd Powiatu Braniewskiego ogłosił konkurs ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego i uzyskanie dotacji celowej przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego

Do pobrania protokoły komisji konkursowej z dnia 5 i 7 kwietnia 2011r.

Zarząd Powiatu Braniewskiego ogłasza nabór na członka Komisji Konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu