Wzory ofert, umów i sprawozdań, czyli podstawowe dokumenty systemu zlecania zadań publicznych

Dokumenty i wzory formularzy

OTWARTE KONKURSY OFERT

Do wszystkich zadań realizowanych w trybie otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obowiązują wzory formularzy wprowadzone rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.(poz. 2057)

1. wzór oferty realizacji zadania publicznego,

2. wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego,

3. ramowy wzór umowy.

 

REGRANTING

Ustawa o działalności pożytku publicznego daje możliwość zlecania zadań publicznych w formie regrantingu. Jest to mechanizm, w ramach którego środki finansowe otrzymane w formie dotacji celowej przez organizację pozarządową lub podmiot uprawniony, zwany operatorem projektu (w ramach otwartych konkursów ofert), są w formie dotacji przekazywane innym podmiotom starającym się o dotację, tzw. realizatorom projektów.

1. Wzór oferty realizacji zadania publicznego,

2. Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego,

3. Ramowy wzór umowy z realizacji zadania publicznego.

 

MAŁE GRANTY

Udzielanie dotacji celowej poprzez zlecenie realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym może się odbyć z pominięciem otwartego konkursu ofert w formie tzw. małych grantów, przy zastosowaniu trybu uproszczonego, zgodnie z art. 19 a ustawy. 

Oferta musi spełniać następujące warunki:

1) wysokość dofinansowania lub finansowania nie może przekroczyć 10 tys. zł.,
2) zadnie musi być realizowane w terminie nie dłuższym niż 90 dni.

Do zadań zlecanych w trybie małych zleceń ustawodawca wprowadził dwa dodatkowe ograniczenia:
1) łączna kwota środków przekazywanych jednemu podmiotowi nie może w danym roku kalendarzowym przekroczyć kwoty 20 tys. zł,


2) łączna wysokość środków przyznanych w tym trybie nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uproszczone wzory oferty i sprawozdania z realizacji zadania publicznego, wprowadzone rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. poz. 2055)

1) uproszczony wzór oferty realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku.