KOMUNIKAT DLA WŁAŚCICIELI LASÓW NIEPAŃSTWOWYCH

Starostwo Powiatowe w Braniewie informuje, że firma LAS-R Sp. z o.o., z Krakowa wyłożyła do publicznego wglądu projekty uproszczonych planów urządzenia lasu oraz aneksy do obowiązujących uproszczonych planów urządzania lasu. Dokumentacja jest dostępna w siedzibach urzędów gmin zlokalizowanych na terenie powiatu braniewskiego. W związku z tym, iż w/w dokumentacja określi gospodarkę leśną na wiele lat zachęca się właścicieli lasów niepaństwowych do zapoznania się z przedmiotową dokumentacją na etapie jej planowania.

Zainteresowani właściciele lasów mogą składać uwagi. Firma LAS-R Sp. z o. o. z Krakowa zobowiązała się udzielić zainteresowanym właścicielom lasów niezbędnych informacji, przyjąć zastrzeżenia i wnioski, jak również dokonać ponownych oględzin spornych powierzchni w obecności właściciela lasu w kontekście zgłoszonych zastrzeżeń.

Ewentualne uwagi do projektów dokumentacji można zgłaszać bezpośrednio do wykonawcy prac tj. do firmy LAS-R Sp. z o. o. ul. Snycerska 34/13, 30-817 Kraków (kontakt: tel 696 900 321, 733 900 322, 733 900 321, mail: biuro@las-r.pl).