KOMUNIKAT DLA WŁAŚCICIELI LASÓW NIEPAŃSTWOWYCH

Starostwo Powiatowe w Braniewie informuje, że na terenie powiatu braniewskiego wykonywana jest dokumentacja urządzeniowa dla lasów niepaństwowych w stosunku do których kończy się ważność obowiązywania dokumentacji urządzeniowej (w tym uproszczone palny urządzenia lasu). Wykonawcą prac jest firma LAS-R Sp. z o. o., z Krakowa.

Na podstawie ustawy o lasach projekt uproszczonego planu urządzenia lasu wykłada się do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie urzędu gminy (miasta). O wyłożeniu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu wójt (burmistrz) informuje pisemnie właścicieli lasów, z zaznaczeniem, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego. W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Aktualnie wykonawca prac, firma LAS-R Sp. z o. o. z Krakowa, zwróciła się do Wójtów/Burmistrzów z prośbą o wyłożenie przedmiotowej dokumentacji z dniem 03.08.2023r. W trakcie wyłożenia projektów uproszczonych planów urządzenia lasu do publicznego wglądu Firma LAS-R Sp. z o. o. z Krakowa zobowiązała się udzielić zainteresowanym właścicielom lasów niezbędnych informacji, przyjmować zastrzeżenia i wnioski, a także dokonać ponownych oględzin spornych powierzchni w obecności właściciela lasu w kontekście zgłoszonych zastrzeżeń. W sytuacji uznania tych żądań Wykonawca zobowiązał się do naniesienia ewentualnych poprawek, które wynikną w trakcie procesu konsultowania uproszczonych planów urządzenia lasu. W związku z powyższym zachęca się właścicieli lasów niepaństwowych dla których wykonywana jest aktualnie dokumentacja urządzeniowa do zapoznania się z treścią projektu włożonego w Urzędzie Gminy (Miasta). Ewentualne uwagi do treści projektu dokumentacji można zgłaszać w terminie do dnia 2 września 2023r. bezpośrednio do wykonawcy prac tj do firmy LAS-R Sp. z o. o. ul. Snycerska 34/13, 30-817 Kraków (tel 696 900 321, 733 900 322, 733 900 321, mail: biuro@las-r.pl).