KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W BRANIEWIE

Uchwała Nr 507/22
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 14 kwietnia 2022 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Braniewie

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 528), art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1428) Zarząd Powiatu Braniewskiego, uchwala co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego                              w Braniewie.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Powiatu Braniewskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Braniewie.   

§ 3. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Braniewskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do Uchwały Nr 507/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 14 kwietnia 2022 roku