Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu Braniewskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z wirtualnej strzelnicy laserowej „Legion” w ZSB w Braniewie

Uchwała nr 567/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 24 sierpnia 2022 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Braniewskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z wirtualnej strzelnicy laserowej „Legion” w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1526) oraz Uchwały Nr XXIII/178/21 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Braniewskiego, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały Rady Powiatu Braniewskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z wirtualnej strzelnicy laserowej „Legion” w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie.

2. Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie składania opinii, uwag lub propozycji na temat projektu uchwały, o której mowa w ust. 1. 

3. Konsultacje społeczne przeprowadza się na terenie Powiatu Braniewskiego i skierowane są do wszystkich zainteresowanych Mieszkańców.

§ 2. 1. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie: 05.09.2022 r. – 12.09.2022 r.
2. Ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji społecznych wraz z projektem uchwały, o której mowa w § 1 ust. 1 oraz formularzem do konsultacji zamieszcza się na stronie internetowej Powiatu Braniewskiego: www.powiat-braniewo.pl, w zakładce „aktualności”, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Braniewie.

§ 3. 1. Przyjmuje się treść ogłoszenia o konsultacjach społecznych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Przyjmuje się treść formularza do konsultacji, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Opinie, uwagi lub propozycje zmian należy przesyłać na formularzu do konsultacji, o którym mowa w ust. 2 pocztą elektroniczną na adres e-mail: oswiata@powiat-braniewo.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Braniewie, Plac Józefa Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo (decyduje data wpływu do urzędu).

§ 4. 1. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział, jeżeli zostały przeprowadzone zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/178/21 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Braniewskiego.

2. Wynik konsultacji ma wyłącznie charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów powiatu. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załączniki:

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 567/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 24 sierpnia 2022 roku 

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 567/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 24 sierpnia 2022 roku 

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 567/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 24 sierpnia 2022 roku

Załącznik do projektu Uchwały Rady Powiatu Braniewskiego