KWALIFIKACJA WOJSKOWA W POWIECIE BRANIEWSKIM

W okresie od 23 maja do 3 czerwca 2022 roku (z wyłączeniem 1.06.br.) w Centrum Edukacji ZDZ w Braniewie przy ul. Morskiej 7 przeprowadzona zostanie, jak co roku, kwalifikacja wojskowa.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej przed Powiatową Komisją Lekarską w Braniewie podlegają mężczyźni zameldowani na pobyt stały oraz czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie Powiatu Braniewskiego:
1. Urodzeni w 2003 roku;
2. Urodzeni w latach 1998 – 2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. Urodzeni w latach 2001 -2002, którzy zostali uznani, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4. Którzy ukończyli 18 lat i zgłosili się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Do kwalifikacji wojskowej wzywa się kobiety urodzone w latach 1998-2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 944).

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej obowiązkowi stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.