MŁODZIEŻOWA RADA POWIATU BRANIEWSKIEGO. XLI SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO – 21 LISTOPADA 2022 ROKU

W trakcie XLI sesji Rady Powiatu Braniewskiego, Radni spośród przyjętych uchwał podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Powiatu Braniewskiego w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży z terenu Powiatu Braniewskiego.

Dnia 18 października 2022 roku do Starostwa Powiatowego w Braniewie wpłynął wniosek samorządu uczniowskiego z Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie z prośbą o utworzenie Młodzieżowej Rady Powiatu Braniewskiego.
Projekt uchwały o powołaniu Młodzieżowej Rady został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Rady Powiatu Braniewskiego.
Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Powiatu Braniewskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Braniewskiego Łukasz Korneluk i Wicestarosta Braniewski Krzysztof Kowalski przekazali uchwałę Rady Powiatu Braniewskiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Powiatu na ręce przedstawicieli samorządu uczniowskiego z Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie.

Porządek obrad XLI sesji Rady Powiatu Braniewskiego:
1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2.Przedstawienie porządku obrad oraz przegłosowanie wniosków o jego uzupełnienie lub zmianę.
3.Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Powiatu Braniewskiego.
4.Sprawozdanie Starosty Braniewskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji Rady Powiatu.
5.Podjęcie uchwały RP. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2022 – 2029.
6.Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2022.
7.Podjęcie uchwały RP. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.
8.Podjęcie uchwały RP. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Powiatu Braniewskiego.
9.Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XL/272/22 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28 października 2022 roku w sprawie podziału środków przyznanych Powiatowi Braniewskiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2022 roku. 
10.Sprawy bieżące.
11.Zakończenie obrad.

Galeria