MODERNIZACJA DRÓG POWIATOWYCH

Stan techniczny dróg powiatowych to niezwykle ważny element wpływający na bezpieczeństwo i komfort podróżnych. Właściwy stan nawierzchni ma również ogromne znaczenie dla przemieszczających się pojazdów służb ratowniczych i mundurowych.

Wicestarosta Braniewski Krzysztof Kowalski i Przewodniczący Rady Powiatu Braniewskiego Łukasz Korneluk przeanalizowali stan infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Braniewskiego.
– Musimy stale monitorować bieżącą sytuację i reagować adekwatnie do potrzeb i możliwości, dlatego zakres prowadzonych robót drogowych stale się powiększa – mówi Wicestarosta Braniewski Krzysztof Kowalski.

Obecnie cześć dróg powiatowych jest wyremontowana kompleksowo, a na wielu odcinkach planowane i prowadzone są prace związane z przebudową i modernizacją.
Obecnie realizowane są lub w najbliższym czasie realizowane będą następujące zadania:
– Przebudowa drogi powiatowej nr 1393N odc. Grzechotki – Żelazna Góra,
– Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1393N odc. od Grzechotek do drogi krajowej nr S22,
– Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330N odc. Chruściel – Dąbrowa,
– Przebudowa drogi powiatowej nr 1381N odc. Zawierz – Wielewo.

Należy również podkreślić, że część prowadzonych prac realizowana jest przy rządowym wsparciu w ramach programów wspierających inwestycje samorządów lokalnych.
Powiat Braniewski systematycznie prowadzi działania poprawiające stan techniczny infrastruktury drogowej, niemniej jednak, inwestycje nie ograniczają się wyłącznie do modernizacji samej nawierzchni jezdni – projekty obejmują również: wykonanie nawierzchni bitumicznej na obecnej jezdni brukowej, budowę kanalizacji deszczowych, wzmocnienie poboczy i rowów, budowę chodników, oznakowanie, oświetlenie i nasadzenie drzew w pasie przydrożnym.