OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

ZARZĄD POWIATU BRANIEWSKIEGO ZAPRASZA
organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
oraz osoby zainteresowane do zgłaszania opinii i uwag dotyczących projektu „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.

Ogłoszenie. zał nr 1

1.2. form kons. zał. nr 2

1.3. form kons. zał. nr 3

Projekt programu na 2021 zał. nr 4