Ogłoszenie o przyjęciu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarząd Powiatu Braniewskiego informuje, że stowarzyszenie Liga Obrony Kraju w Warszawie złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pod tytułem XXIII Regionalny Festiwal Pieśni Patriotycznej i Wojskowej”

Oferta realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie o przyjęciu oferty LOK