PODPISANO UMOWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

Współpraca z organizacjami pozarządowymi, nastawiona na rozwój lokalny, przekłada się na konkretną i rzetelną realizację powierzonych zadań. Z myślą o rozwoju lokalnym Zarząd Powiatu Braniewskiego w kwietniu i w maju podpisał kolejne umowy z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych, udzielając wsparcia finansowego w postaci dotacji celowej. W imieniu Zarządu umowy podpisywali: Pan Karol Motyka – Starosta Braniewski i Pan Krzysztof Kowalski – Wicestarosta.

Wykaz umów podpisanych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, wraz z kwotą dotacji udzieloną na ten cel.
1. Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
1) Fundacja Promocji Sztuki im. Feliksa Nowowiejskiego
• tytuł zadania: „VI Braniewska Jesień Organowa”
• kwota dotacji: 5 000 zł.
2) Związek Ukraińców w Polsce
• tytuł zadania: „Ukraińskie Oblicza Ziemi Braniewskiej”
• kwota dotacji: 10 000 zł.
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej.
1) Liga Obrony Kraju
• tytuł zadania: „Powiatowy Turniej sportowo – strzelecki”
• kwota dotacji: 7 000 zł.
2) Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko – Mazurska
tytuł zadania: „W zdrowym ciele zdrowy duch”
• kwota dotacji: 3 000 zł.
3. Zadanie w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko – Mazurska
• tytuł zadania: „V Zielona Akademia”
• kwota dotacji: 4. 000 zł.
Wszystkim Państwu życzymy powodzenia przy realizacji zadań, a mieszkańców powiatu zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w imprezach.
 

Galeria zdjęć