Powiatowy Dzień Seniora – oferta realizacji zadania publicznego

Działając w oparciu o art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego Starosta Braniewski podaje do publicznej wiadomości ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, tytuł zadania: Powiatowy Dzień Seniora.

Uprzejmie informuję, że w terminie 7 dni od dnia opublikowania oferty można zgłaszać osobiście, pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Braniewie, Plac Józefa Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo lub e-mail na adres: oswiata@powiat-braniewo.pl uwagi i opinie do oferty. 

do pobrania:

  1. Oferta realizacji zadania publicznego
  2. Wypis z KRS podmiotu składającego ofertę