Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Powiat Braniewski podpisał Porozumienie z Ministerstwem Edukacji i Nauki w sprawie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, w zakresie: zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu.

Głównym celem programu „Za życiem” jest umożliwienie rzeczywistej i pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne i ekonomiczne ich rodzin. Program obejmuje kompleksowe rozwiązania, w szczególności w  obszarach dotyczących wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin, wczesnego wspomagania dziecka i jego rodziny, usług wspierających i rehabilitacyjnych, wsparcia mieszkaniowego, a także koordynacji wsparcia, poradnictwa i  informacji.

Na mocy podpisanego Porozumienia realizowane będzie zadanie 2.4 Programu: „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”.

Placówką bezpośrednio realizującą zadanie będzie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie, ul. Moniuszki 22E, tel. 55 506 53 00 który będzie pełnił funkcję ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Braniewskiego.

Celem działania ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego będzie m.in.: zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu dostępu do aktywnej pomocy ze strony państwa (służby zdrowia, pomocy społecznej, oświaty), a jego rodzicom fachowej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych. Skoordynowanie działań służących wykorzystaniu dostępnych usług. Promowanie Programu oraz zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny.

Porozumienie zawarte zostało na lata 2022 – 2026. Łączna kwota przyznanej dotacji celowej wynosi 528 000 zł.