PROPOZYCJE DO KALENDARZA IMPREZ SPORTOWYCH POWIATU BRANIEWSKIEGO NA 2023 ROK

Starostwo Powiatowe w Braniewie oraz członkowie Powiatowej Rady Sportu zapraszają organizacje pozarządowe/kluby sportowe do składania propozycji wydarzeń sportowych do Kalendarza Imprez Sportowych Powiatu Braniewskiego na 2023 rok.

Organizacje pozarządowe/kluby sportowe, które chciałyby w przyszłym roku zorganizować, na terenie Powiatu Braniewskiego, wydarzenie sportowe i otrzymać wsparcie w postaci medali, pucharów, statuetek zakupionych przez Powiat Braniewski, mogą składać swoje propozycje z określeniem nazwy wydarzenia, przewidywanym terminem i miejscem wydarzenia, przewidywaną liczbą uczestników, wysokością ogólnych kosztów i oczekiwaną wysokością środków na nagrody.

Propozycje wydarzeń sportowych należy zgłaszać w terminie do dnia 9 grudnia 2022 r., zgodnie z załączoną tabelą, do członków Powiatowej Rady Sportu lub do Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Braniewie, Plac Józefa Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo (pokój nr 311) lub drogą elektroniczną na adres: promocja@powiat-braniewo.pl

Po w/w terminie członkowie Powiatowej Rady Sportu wybiorą najciekawsze wydarzenia o randze powiatowej i przedstawią propozycje wydarzeń sportowych wraz z proponowaną wysokością środków na zakup medali, pucharów i statuetek, Zarządowi Powiatu Braniewskiego, który w stosownej uchwale zatwierdzi wybrane wydarzenia w ramach Kalendarza Imprez Sportowych Powiatu Braniewskiego na 2023 rok.

O tym jakie wydarzenia sportowe będą wspierane przez Powiat Braniewski w danym roku ostatecznie decyduje Zarząd Powiatu Braniewskiego.

Wykaz członków Powiatowej Rady Sportu do których można zgłaszać propozycje imprez sportowych do kalendarza na 2023 rok:
1. Piotr Śliwiak – przedstawiciel Braniewskiego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Maratończyk” w Braniewie 
2. Zbigniew Żyndul – przedstawiciel Gminy Pieniężno
3. Piotr Michałek – przedstawiciel Gminy Wilczęta 
4. Tomasz Klimczak – przedstawiciel Gminy Miasta Braniewa 
5. Tadeusz Wolak – przedstawiciel Gminy Braniewo 
6. Magdalena Rogaczewska – przedstawiciel Gminy Frombork
7. Marek Rarok – przedstawiciel Gminy Płoskinia

W załączeniu: 
1. Propozycje do Kalendarza Imprez Sportowych Powiatu Braniewskiego na 2023 rok – wzór 
2.
Uchwała nr 52/19 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Sportu