Szkolenie w formie online pt. „RODO w organizacji pozarządowej”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” zaprasza organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie województwa warmińsko – mazurskiego do udziału w bezpłatnym Programie szkoleniowo – doradczym dot. opracowania dokumentów RODO.

Podczas szkolenia oraz indywidualnego doradztwa zostaną opracowane dokumenty dot. prawidłowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z ustawy RODO.

Organizacja zgłaszająca się do programu zobowiązana jest do wyznaczenia swojego przedstawiciela do udziału we wszystkich zaplanowanych w programie działaniach, na okres od grudnia 2022r. do grudnia 2023 roku. Jeśli z różnych przyczyn losowych osoba ta nie będzie mogła brać udziału w zaplanowanych szkoleniach i doradztwie, organizacja zobowiązana jest zapewnić zastępstwo tej osoby;

Program szkoleniowo-doradczy rozpocznie się szkoleniem w formie online pt. „RODO w organizacji pozarządowej”, w terminie 13 – 14 grudnia br. Po szkoleniu ekspert wybierze siedem organizacji, z którymi będzie umawiać się na doradztwa indywidualne w celu wspólnego opracowania dokumentów RODO uwzględniających specyfikę działalności danej NGO. Wybór organizacji nastąpi w oparciu o aktywność i wyniki zadań warsztatowych realizowanych podczas tego szkolenia.

Więcej informacji dot. zgłoszenia: tel. 513 568 011, e-mail: doradca@mazurylgr.pl oraz na stronie www.mazurylgr.pl zakładka NOWEFIO.