Wirtualna Strzelnica w Powiecie Braniewskim

Wirtualna Strzelnica w Powiecie Braniewskim

W ramach ogłoszonego przez Ministra Obrony Narodowej konkursu ofert pn. „Strzelnica w powiecie 2022” Powiat Braniewski otrzymał dofinansowanie ze środków państwowego funduszu celowego na realizację zadania  pn. „Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Powiecie Braniewskim”. Strzelnica będzie zlokalizowana w budynku Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie.

Kwota dotacji celowej wyniosła: 104 000 zł

Kwota finansowego wkładu własnego wyniosła: 26 000 zł

Całkowita wartość zadania wyniosła: 130 000 zł

Strzelnica wirtualna przeznaczona będzie m.in. do zdobywania i doskonalenia umiejętności w zakresie bezpiecznego posługiwania się bronią.

Strzelnica będzie nieodpłatnie udostępniana:

  1. kadetom z klas wojskowych Liceum Ogólnokształcącego im. 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana Batorego w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie oraz pozostałym uczniom i wychowankom internatu Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie,

  2. uczniom szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Braniewskiego,

  3. służbom mundurowym,

  4. członkom organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz obronności państwa,

  5. społeczności lokalnej zamieszkałej w Powiecie Braniewskim.

Korzystanie ze strzelnicy będzie możliwe po telefonicznym uzgodnieniu (nr tel. 55 243 23 50), co najmniej pięć dni roboczych przed planowanym terminem.