XL sesja Rady Powiatu Braniewskiego

Porządek obrad XL sesji Rady Powiatu Braniewskiego VI kadencji 2018 – 2023 w dniu 28 października 2022 roku o godz. 09:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

 2. Przedstawienie porządku obrad oraz przegłosowanie wniosków o jego uzupełnienie lub zmianę.

 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Powiatu Braniewskiego. 

 4.  Sprawozdanie Starosty Braniewskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji Rady Powiatu.

 5.  Podjęcie uchwały RP. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2022 – 2029.

 6.  Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2022.

 7.  Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/297/18 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Braniewski.

 8. Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXXIV/249/22 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 22 marca 2022 roku w sprawie podziału środków przyznanych Powiatowi Braniewskiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2022 roku.

 9. Podjęcie uchwały RP. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Braniewskiego na 2023 rok.

 10. Sprawy bieżące.

 11. Zakończenie obrad.

  Galeria