XLVI SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO. ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU

22 czerwca 2023 r. odbyła się XLVI sesja Rady Powiatu Braniewskiego.

W trakcie obrad Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2022 r. Radni swoją decyzję podjęli po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu i sprawozdaniem finansowym Powiatu Braniewskiego za 2022 r. oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wykonania budżetu i sprawozdania finansowego powiatu.

Starosta Braniewski Karol Motyka podziękował Radnym za udzielone zaufanie i poparcie działań Zarządu Powiatu. — Dziękuję Wysokiej Radzie, dziękuję Zarządowi, dziękuję pani skarbnik, dziękuję wszystkim jednostkom powiatu oraz pracownikom za pomoc w realizacji budżetu – mówi Starosta Braniewski Karol Motyka.

Na zakończenie sesji Przewodniczący Młodzieżowej Rady Powiatu Braniewskiego przybliżył zebranym dotychczasowy przebieg i zakres działalności Młodzieżowej Rady od momentu jej utworzenia.

Galeria