XXII Festiwal Pieśni Patriotycznej i Wojskowej

Zrównoważony rozwój społeczny, to także rozwój kultury, jako wartości ponadczasowej, określającej cechy danego narodu, jego tożsamości opartej o historię i obyczaje. Inwestowanie samorządu terytorialnego w kulturę ma wymierny wpływ na inne dziedziny życia. W celu zaspokojenie potrzeb kulturalnych społeczeństwa, upamiętniania naszej historii, dorobku i tożsamości narodowej Zarząd Powiatu Braniewskiego w dniu 27 czerwca 2017 roku podpisał umowę z Ligą Obrony Kraju w Warszawie na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pod tytułem: XXII Festiwal Pieśni Patriotycznej i Wojskowej. W imieniu Zarządu Powiatu Braniewskiego umowę podpisali panowie: Leszek Dziąg – Starosta Braniewski i Artur Mieczaniec – Wicestarosta. Ligę Obrony Kraju z siedzibą w Warszawie reprezentował pan Tadeusz Kłębucki – Prezes Zarządu Powiatowego LOK z siedzibą w Pieniężnie.