XXXIV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO

Porządek obrad XXXIV sesji Rady Powiatu Braniewskiego
VI kadencji 2018 – 2023
w dniu 22 marca 2022 roku o godz. 09:00

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad oraz przegłosowanie wniosków o jego uzupełnienie lub zmianę.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu Braniewskiego.
4. Sprawozdanie Starosty Braniewskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji Rady Powiatu.
5. Podjęcie uchwały RP. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2022 – 2029.
6. Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2022.
7. Podjęcie uchwały RP. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Powiatowi Kętrzyńskiemu.
8. Podjęcie uchwały RP. w sprawie złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego oraz zobowiązania do ponoszenia kosztów kształcenia w tym oddziale.
9. Podjęcie uchwały RP. w sprawie określenia struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie.
10. Podjęcie uchwały RP. w sprawie podziału środków przyznanych Powiatowi Braniewskiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2022 roku.
11. Sprawy bieżące.
12. Zakończenie obrad.

Galeria zdjęć