XXXV SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO

Porządek obrad XXXV sesji Rady Powiatu Braniewskiego
VI kadencji 2018 – 2023
w dniu 20 kwietnia 2022 roku o godz. 09:00

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad oraz przegłosowanie wniosków o jego uzupełnienie lub zmianę.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu Braniewskiego.
4. Sprawozdanie Starosty Braniewskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji Rady Powiatu.
5. Podjęcie uchwały RP. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2022 – 2029.
6. Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2022.
7. Podjęcie uchwały RP. w sprawie udzielenia w 2022 roku pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
8. Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/297/18 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Braniewski.
9. Podjęcie uchwały RP. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości z zasobu mienia powiatowego.
10. Sprawy bieżące.
11. Zakończenie obrad.

Galeria zdjęć