Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

2023 ROK

Uchwała Nr 768/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie wyboru oferty na powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typ A i B dla 30 osób  dorosłych z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Braniewskim od dnia  01 stycznia 2024r.  do 31 grudnia 2026r.”

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (t.j. Dz. U. z 2022, poz.1526 z późn. zm.), art. 25 ust.1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023, poz. 901 z późn. zm.), art. 11 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571)  Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Powiatu Braniewskiego powierza realizację zleconego zadania publicznego pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typ A i B dla 30 osób  dorosłych z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Braniewskim od dnia   01 stycznia 2024r.  do 31 grudnia 2026r.” Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie i udziela dotacji na jego realizację.  
2. Dotacja przeznaczona na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy, 14-530 Frombork ul. Katedralna 13, ustalana jest przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na każdy rok kalendarzowy,  w tym:
a) w 2024r. zaplanowano  810 144,00 zł (słownie: osiemset dziesięć tysięcy sto czterdzieści cztery  zł 00/100), a wysokość miesięcznej dotacji na 1 uczestnika placówki wyniesie  2 250,40zł (słownie: dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt zł 40/100), dodatkowo przewidziano dotację w wysokości 56 710,08zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziesięć zł 08/100) z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny. Wysokość dotacji może ulec zmianie na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego,
b) w latach 2025 – 2026 kwota dotacji będzie określona przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na podstawie art. 51 c ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.). Wysokość dotacji może ulec zmianie na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

§ 2. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy o realizacji zadania z zachowaniem formy pisemnej.

§ 3.  Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu oferty zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Braniewskiego http://bip.powiat-braniewo.pl., na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Braniewie, na stronie internetowej Powiatu Braniewskiego www.powiat-braniewo.pl w zakładce „organizacje pozarządowe”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała  Nr 766/2023 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie  powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Powiatu w zakresie pomocy społecznej.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526)  oraz art. 15 ust 2a, 2b, 2da pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 571) oraz uchwały Nr 754/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 22.11.2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy typ A i B dla 30 osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Braniewskim” od dnia 01.01.2024r. do 31.12.2026r., Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Powołuje się komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego uchwałą Nr 754/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 22.11.2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy typ A i B dla 30 osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Braniewskim” od dnia 01.01.2024r. do 31.12.2026r. w następującym składzie:

1) Przewodnicząca Komisji – Jolanta Janulewicz – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie,
2) Członek Komisji – Beata Gierwatowska – przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie,
3) Członek Komisji – Monika Czubkowska-Bludzis – przedstawiciel samorządu,
4) Członek Komisji – Jolanta Skuratko – przedstawiciel samorządu,
5) Członek Komisji – Agnieszka Kiełek –  przedstawiciel samorządu,

§ 2. Przyjmuje się regulamin prac komisji konkursowej, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Załącznik do Uchwały Nr 766/2023 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 13 grudnia 2023 roku
zał. – 1
zał. – 2

 
 
Uchwała nr 765/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie wyboru oferty na powierzenie realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i  systemu pieczy zastępczej. 


Na podstawie art.4 ust.1 pkt 22 i art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 578), art.5 ust 4 pkt. 1, art. 11 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w związku z uchwałą  Nr 749/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 15 listopada 2023 roku  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Powiatu Braniewskiego wykonując uchwałę Nr 749/23 z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej pn.: „Prowadzenie w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2025roku placówki opiekuńczo-wychowawczej, typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków na terenie Powiatu Braniewskiego”, w oparciu o opinię Komisji Konkursowej dokonał wyboru oferty Zgromadzenia Zakonnego Sióstr św. Katarzyny w Braniewie prowadzącego Katolicki Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży, 14-500 Braniewo ul.  Bł. Reginy Protmann 4.

2. Zarząd Powiatu Braniewskiego wykonując uchwałę Nr 749/23 z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej pn.: „Prowadzenie w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2025roku placówki opiekuńczo-wychowawczej, typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków na terenie Powiatu Braniewskiego”, w oparciu o opinię Komisji Konkursowej dokonał wyboru oferty Zgromadzenia Zakonnego Sióstr św. Katarzyny w Braniewie prowadzącego Katolicki Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży, 14-500 Braniewo ul.  Bł. Reginy Protmann 4.

§ 2. 1. Zleca się realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.: „Prowadzenie w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2025r. placówki opiekuńczo-wychowawczej, typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków na terenie Powiatu Braniewskiego” i udziela dotacji Zgromadzeniu Zakonnemu Sióstr św. Katarzyny w Braniewie prowadzącemu Katolicki Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży, adres: 14-500 Braniewo ul.  Bł. Reginy Protmann 4.

1) Na realizację zadania udziela się dotacji w wysokości 820 800,00zł w okresie 01.01.2024r. – 31.12.2024r., 853 920,00 zł w okresie 01.01.2025r. -31.12.2025r.
2. Zleca się realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.: „Prowadzenie w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2025r. placówki opiekuńczo-wychowawczej, typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków na terenie Powiatu Braniewskiego” i udziela dotacji Zgromadzeniu Zakonnemu Sióstr św. Katarzyny w Braniewie prowadzącemu Katolicki Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży, adres: 14-500 Braniewo ul.  Bł. Reginy Protmann 4.

2) Na realizację zadania udziela się dotacji w wysokości 957 600,00zł w okresie 01.01.2024r. – 31.12.2024r., 996 240,00zł w okresie 01.01.2025r. -31.12.2025r.

§ 3. 1. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy o realizacji zadania z zachowaniem formy pisemnej.

2. Kwota dotacji uzależniona będzie od ilości dzieci objętych opieką w danym miesiącu oraz liczby dni pobytu dziecka w placówce.

§ 4. Podmiot dotowany zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowych sprawozdań merytorycznych i finansowych z wykonania zadania w terminach ustalonych przez zleceniodawcę.

§ 5. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu oferty zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Braniewskiego, na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Braniewie, na stronie internetowej Powiatu Braniewskiego www.powiat-braniewo.pl w zakładce „organizacje pozarządowe”, w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiat-braniewo.pl.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 

Informacja o przyjęciu uchwały 759/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 6 grudnia 2023 roku w sprawie  powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526)  oraz art. 15 ust 2a, 2da pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 571) oraz uchwały Nr 749/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 15.11.2023r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie realizacji  zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Powołuje się komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego uchwałą Nr 749/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 15.11.2023r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie realizacji  zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w następującym składzie:

1) Przewodnicząca Komisji – Jolanta Janulewicz – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie,
2) Członek Komisji – Beata Gierwatowska – przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie,
3) Członek Komisji – Monika Czubkowska-Bludzis – przedstawiciel samorządu,
4) Członek Komisji – Jolanta Skuratko – przedstawiciel samorządu,
5) Członek Komisji – Agnieszka Kiełek –  przedstawiciel samorządu.

§ 2. Przyjmuje się regulamin prac komisji konkursowej, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Załącznik do Uchwały Nr 759/2023 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 6 grudnia 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 759/2023 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 6 grudnia 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 759/2023 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 6 grudnia 2023 r.

 
 
Informacja o przyjęciu uchwały 756/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie wyboru organizacji pozarządowej w otwartym konkursie ofert w celu zlecenia realizacji zadania pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2024 roku”.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 571) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 945), Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zleca się realizację zadania pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2024 roku” Fundacji Inter Vivos z siedzibą w Warszawie, ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa.

2. Na realizację zadania udziela się dotacji w wysokości: 68 245 zł, w tym: 4 221 zł na edukację prawną.

§ 2. Informację o rozstrzygnięciu konkursu umieszcza się w BIP, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Braniewie www.powiat-braniewo.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz wywiesza się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie w miejscu przeznaczonym na wywieszanie ogłoszeń.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 

Informacja o przyjęciu uchwały LI/329/23 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz.1526 z późn. zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku, poz. 571) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Braniewskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 roku.

Załącznik:
Załącznik do Uchwały Nr LI/329/23 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 29 listopada 2023 roku

 
 

Uchwała Nr 754/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typ A i B dla 30 osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Braniewskim” od dnia 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2026r.

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 4, art. 51 ust. 1-4, art. 51a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U.   z 2023r. poz. 901 z późn. zm.), art. 4 ust.1 pkt. 7, art.11 ust. 1 pkt. 2, ust.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert  na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typ  A i B dla 30 osób  dorosłych z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Braniewskim” od dnia 01 stycznia 2024r. do dnia 31 grudnia 2026r.

§ 2. 1. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
2. Ogłoszenie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Braniewie, na stronie internetowej Powiatu Braniewskiego www.powiat-braniewo.pl w zakładce „organizacje pozarządowe”, w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiat-braniewo.pl.

§ 3. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Braniewskiego. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała NR 753/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia w 2023 roku otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie pomocy społecznej. 

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 22 i art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 15 ust. 2a i ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz na podstawie Uchwały nr XLI/276/22 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ogłasza się nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia w 2023 roku otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie pomocy społecznej.

§ 2. Przyjmuje się:

1) treść ogłoszenia, o którym mowa w §1 stanowiącym Załącznik do uchwały; 
2) wzór formularza zgłoszeniowego kandydata do komisji konkursowej, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały; 
3) wzór oświadczeń kandydata na członka komisji konkursowej: o wyrażeniu gotowości do udziału w pracach komisji konkursowej i o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Braniewie, na stronie internetowej Powiatu Braniewskiego w zakładce „Organizacje pozarządowe”, w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiat-braniewo.pl,

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załącznik do Uchwały NR 753/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 22 listopada 2023 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały NR 753/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 22 listopada 2023 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały NR 753/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 22 listopada 2023 roku

 

Uchwała Nr 749/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 528 z późn. zm.) w związku z art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z z 2023 r. poz. 571) oraz art.93 ust 2 i art.190 ustawy z  dnia  9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XLI/276/22 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 21 listopada 2022  w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje: 

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert  na powierzenie realizacji zadania w zakresie wspierania rodziny i  systemu pieczy zastępczej  pn.:

1) „Prowadzenie w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2025r. placówki opiekuńczo-wychowawczej, typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków na terenie Powiatu Braniewskiego”,
1) „Prowadzenie w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2025r. placówki opiekuńczo-wychowawczej, typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków na terenie Powiatu Braniewskiego”. 

§ 2. 1. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
2. Ogłoszenie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Braniewie, na stronie internetowej Powiatu Braniewskiego www.powiat-braniewo.pl w zakładce „organizacje pozarządowe”,  w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiat-braniewo.pl.

§ 3. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Braniewskiego. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 749/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 15 listopada 2023 roku 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 749/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 15 listopada 2023 roku 

zał.1

zał.2

zał.3

zał.4

 

Uchwała Nr 748/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia w 2023 roku otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 22 i art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 15 ust. 2a i ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz na podstawie Uchwały nr XLI/276/22 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ogłasza się nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia w 2023 roku otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

§ 2. Przyjmuje się:
1) treść ogłoszenia, o którym mowa w §1 stanowiącym Załącznik do uchwały; 
2) wzór formularza zgłoszeniowego kandydata do komisji konkursowej, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały; 
3) wzór oświadczeń kandydata na członka komisji konkursowej: o wyrażeniu gotowości do udziału w pracach komisji konkursowej i o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Braniewie, na stronie internetowej Powiatu Braniewskiego w zakładce „Organizacje pozarządowe”, w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiat-braniewo.pl,

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 748/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 15 listopada 2023 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 748/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 15 listopada 2023 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 748/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 15 listopada 2023 roku

 
 
Informacja o przyjęciu uchwały 733/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 18 października 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2024 roku”.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku, poz. 571) oraz uchwały nr 732/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 18 października 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2024 roku”, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ogłasza się nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2024 roku”.

§ 2. Przyjmuje się:
1) treść ogłoszenia, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
2) wzór formularza zgłoszeniowego kandydata do komisji konkursowej, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały; 
3) wzór oświadczeń kandydata na członka komisji konkursowej: o wyrażeniu gotowości do udziału w pracach komisji konkursowej i o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3. Ogłoszenie o naborze umieszcza się: 
1) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Braniewie, 
2) na stronie internetowej Powiatu Braniewskiego www.powiat-braniewo.pl w zakładce „organizacje pozarządowe”,
3) w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiat-braniewo.pl.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 733/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 18 października 2023 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 733/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 18 października 2023 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 733/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 18 października 2023 roku

 
Informacja o przyjęciu uchwały 732/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 18 października 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2024 roku”.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.), w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 571) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 945) Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2024 roku”
2.    Przyjmuje się treść ogłoszenia stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert umieszcza się:
1) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Braniewie, 
2) na stronie internetowej Powiatu Braniewskiego www.powiat-braniewo.pl w zakładce „organizacje pozarządowe”,
3) w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiat-braniewo.pl.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Załącznik do Uchwały Nr 732/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 18 października 2023 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 732/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 18 października 2023 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 732/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 18 października 2023 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 732/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 18 października 2023 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 732/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 18 października 2023 roku

 

Informacja o przyjęciu uchwały 718/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 6 września 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok ”

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 571) oraz uchwały Nr XLIX/289/10 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działających na terenie Powiatu Braniewskiego, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przeprowadza się na terenie Powiatu Braniewskiego konsultacje społeczne w zakresie projektu aktu prawa miejscowego, w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Powiatu Braniewskiego.
2. Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Celem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii i uwag na temat projektu, o którym mowa w ust. 2 oraz ustalenie kształtu listy zadań priorytetowych na 2024 rok.

§ 2. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 7 do 28 września 2023 roku.
2. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych wraz z projektem „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok ” zostanie zamieszczone:
1) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Braniewie, 
2) na stronie internetowej Powiatu Braniewskiego www.powiat-braniewo.pl w zakładce „organizacje pozarządowe”,
3) w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiat-braniewo.pl.

§ 3. 1. W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć:
1) organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
2) przedstawiciele samorządu Powiatu Braniewskiego,
3) instytucje współpracujące z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
4) jednostki organizacyjne Powiatu Braniewskiego.
2. Konsultacje, o których mowa w § 1 ust. 1 przeprowadzone będą w następujących formach:
1) elektronicznej – badanie ankietowe – wypełniony formularz konsultacji należy przesłać na adres poczty e-mail: oswiata@powiat-braniewo.pl w terminie od 7 do 20 września 2023 roku,
2) pośredniej – badanie ankietowe – wypełniony formularz konsultacji należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Braniewie lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Braniewie, Plac Józefa Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo, w terminie od 7 do 20 września 2023 roku,
3) bezpośredniej – umawiając się na spotkanie z pracownikiem Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu w godzinach pracy urzędu 7.00 – 15.00, w terminie od 21 do 28 września 2023 roku (spotkania robocze w grupach lub indywidualne).

§ 4. 1. Przyjmuje się treść ogłoszenia o konsultacjach społecznych, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
2. Przyjmuje się treść formularza konsultacji projektu „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 
3. Przyjmuje się treść formularza konsultacji w sprawie ustalenia listy zagadnień priorytetowych na rok 2024, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę organizacji pozarządowych i podmiotów biorących w nich udział.
2. Wynik konsultacji ma wyłącznie charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów powiatu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Załączniki :

 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 718/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 6 września 2023 roku

 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 718/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 6 września 2023 roku

 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 718/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 6 września 2023 roku

 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 718/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 6 września 2023 roku

 
Informacja o przyjęciu uchwały 646/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do reprezentowania w 2023 roku organizacji pozarządowych, w otwartych konkursach ofert, na realizację zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej oraz ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 1526) oraz art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 1327 z późn. zm.) oraz uchwały nr 645/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej oraz ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

§ 1. Ogłasza się nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do reprezentowania w 2023 roku organizacji pozarządowych, w otwartych konkursach ofert, na realizację zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w następujących zakresach:

1) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

2) kultury fizycznej,

3) ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii.

§ 2. Przyjmuje się:

1) treść ogłoszenia, o którym mowa w § 1, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,

2) wzór formularza zgłoszeniowego kandydata do komisji konkursowej, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały,

3) wzór oświadczenia kandydata na członka komisji konkursowej, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3. Ogłoszenie o naborze, o którym mowa w § 2 umieszcza się:

1) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Braniewie,

2) na stronie internetowej Powiatu Braniewskiego www.powiat-braniewo.pl w zakładce „organizacje pozarządowe”,

3) w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiat-braniewo.pl.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 646/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 31 stycznia 2023 roku
Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 646/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 31 stycznia 2023 roku 
Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 646/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 31 stycznia 2023 roku
 

Informacja o przyjęciu uchwały 645/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej oraz ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 1526) oraz art. 13 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 1327 z późn. zm.) oraz uchwały nr XLI/276/22 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ogłasza się otwarte konkursy ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie:

1) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

2) kultury fizycznej,

3) ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, mieszczą się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w Programie współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

§ 2. Przyjmuje się treść ogłoszenia stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 3. Zlecenie realizacji zadań, o których mowa w § 1 nastąpi w formie wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w wysokości podanej w ogłoszeniu. 

§ 4. Ogłoszenie o konkursach umieszcza się w BIP, na stronie internetowej Powiatu Braniewskiego, zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie w miejscu przeznaczonym na wywieszanie ogłoszeń.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Załącznik do Uchwały nr 645/23 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 31 stycznia 2023 roku 

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia 

Załącznik Nr 2 do ogłoszenia 

Załącznik Nr 3 do ogłoszenia 

Załącznik Nr 4 do ogłoszenia

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.